Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 13/12/2023

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về kế hoạch CCHC

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 28/12/2022 về CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2023. Tại kế hoạch UBND huyện xác định 33 nhiệm vụ trọng tâm trong 06 lĩnh vực của công tác CCHC, đến thời điểm hiện nay UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ.

 

2. Văn bản đã ban hành chỉ đạo, điều hành triển khai công tác CCHC

Năm 2023, UBND huyện xác định công tác CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực công tác CCHC theo định hướng của tỉnh và đặc điểm cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện.

Trong năm, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đã triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm trong công tác CCHC năm 2023; hội nghị chuyên đề tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; ban hành Công văn số 185/UBND ngày 09/02/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan  khắc phục các tiêu chí mất điểm trong đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2022 của huyện. Trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CCHC huyện Quảng Điền, theo đó, Ban Chỉ đạo CCHC huyện đã ban hành Quy chế hoạt động, thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC năm 2023 để giúp UBND huyện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 21/6/2023 về triển khai thực hiện nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 của tỉnh; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 07/8/2023 về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp xã năm 2023.

3. Về kiểm tra CCHC

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2023 về kiểm tra công tác CCHC năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/01/2023 về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC, thực hiện ý kiến chỉ đạo, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. Đoàn kiểm tra đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra trong Quý III năm 2023 đối với 04 xã gồm: UBND xã Quảng Phú, UBND xã Quảng Vinh, UBND xã Quảng Thái, UBND xã Quảng Ngạn và 04 phòng chuyên môn: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; quan tâm tổ chức tự kiểm tra về CCHC và kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức; phương thức tuyên truyền về CCHC ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả. UBND các xã đã quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại được khang trang và trang cấp trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu công việc; thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức cập nhật kịp thời và triển khai niêm yết danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý hành chính nhà nước để nâng cao trình độ và năng lực giải quyết công việc. Việc chi chế độ, chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức được thực hiện đảm bảo theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 được thực hiện đầy đủ. Văn bản ban hành được thực hiện ký số cơ bản đầy đủ. Đã tăng cường tổ chức triển khai, quán triệt về kỷ luật kỷ cương hành chính, thông qua các cuộc giao ban, hội nghị. Thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đảm bảo theo thời gian quy định với tỷ lệ giải quyết thủ tục trước hạn, đúng hạn đạt trên 98% và hồ sơ trực tuyến đạt trên 55%; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát để đồng bộ các danh mục TTHC; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giao dịch TTHC ngày càng nâng lên. Sổ theo dõi và phiếu tiếp nhận hồ sơ được cập nhập khá đầy đủ; thực hiện khá nghiêm túc việc xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC. Chế độ thông tin, báo cáo về CCHC, kiểm soát TTHC được thực hiện đảm bảo, kịp thời. Thực hiện khá nghiêm túc việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động tại đơn vị. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao trên phần mềm cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ kiểm tra của Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ vào ngày 15/9/2023.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2023 về tuyên truyền CCHC năm 2023, theo đó UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đại phương; phát hiện, nhân rộng các gương tiêu biểu, cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác CCHC. Trong thời gian qua đã tập trung tuyên truyền nội dung của Hội thi tìm hiểu công tác CCHC trong CBCCVC giai đoạn 2021 - 2025, kết quả công tác CCHC của địa phương. Từ đầu năm đến nay, đã tuyên truyền 132 tin, 27 bài về nội dung CCHC trên hệ thống Đài truyền thanh huyện.

- Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện, Ban biên tập Trang thông tin các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục CCHC. Trong năm, Trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải 88 tin, bài tuyên truyền về CCHC. Đồng thời, tích cực sử dụng các các kênh thông tin, truyền thông khác để tuyên truyền công tác CCHC.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao

Từ 15/12/2022 đến 10/12/2023, UBND tỉnh giao cho UBND huyện 212 ý kiến chỉ đạo, kết quả UBND huyện đã hoàn thành 197 ý kiến chỉ đạo đúng hạn, đạt tỷ lệ 94,7%; 02 ý kiến chỉ đạo hoàn thành chờ xác nhận; 02 ý kiến chỉ đạo chưa đến hạn; 11 ý kiến chỉ đạo hoàn thành nhưng quá hạn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC NĂM 2023

1. Cải cách thể chế

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2023 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2023. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 18/06/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Trong năm 2023, HĐND huyện ban hành 02 VBQPPL, UBND huyện ban hành 06 VBQPPL.

- Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 22/12/2022 về rà soát VBQPPL năm 2023. Trong năm, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND huyện Quảng Điền năm 2022; chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện ban hành từ ngày 02/01/2021 đến ngày 31/5/2023; ban hành; Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 19/10/2023 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2023.

- Ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/01/2023 thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 12/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch kiểm tra và thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức, tuyên truyền phổ biến văn bản QPPL đã được cấp trên và địa phương ban hành, nhằm kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về ban hành phương án điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2023; Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 17/10/2023 về kết quả khắc phục theo Kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp về kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện Quảng Điền ban hành từ ngày 02/01/2021 đến ngày 31/5/2023; Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 19/10/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2023.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 về kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện. Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 07/9/2023 về cải cách TTHC trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC. Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC: Ngày 14/8/2023, UBND huyện ban hành Báo cáo số 250/BC-UBND về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023 gửi Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp theo quy định.

- UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/7/2023 về tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Điền. Chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã trên Trang thông tin điện tử của địa phương, niêm yết tại nơi giải quyết TTHC; cập nhật, cấu hình điện tử các TTHC trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; chỉ đạo đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Từ 15/12/2022 đến 10/12/2023, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 7704 hồ sơ (trực tuyến 3648 hồ sơ, truyền thống 4056 hồ sơ), đã giải quyết 7212 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 7090 hồ sơ (98%), trễ hạn 122 hồ sơ; đang giải quyết 491 hồ sơ, trong đó: chưa đến hạn 476 hồ sơ, đã quá hạn 15 hồ sơ. Hồ sơ TTHC đã được số hóa đầy đủ theo quy định; Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã thực hiện khá nghiêm túc việc khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã, từ đó đã đi vào hoạt động có nề nếp; đồng thời, từng bước trang cấp trang thiết bị đảm bảo sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã đã được thực hiện đầy đủ theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên Trang thông tin điện tử và nơi giải quyết TTHC để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Trong năm 2023, UBND huyện không nhận được bất cứ phản ánh nào liên quan đến quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Trong năm UBND huyện ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn và tổ chức của: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/19/2022 của Chính phủ.

- Có ý kiến thống nhất trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dung khu vực huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

- UBND huyện đã quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn 134 Ban chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao. UBND huyện ban hành: Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về giao biên chế công chức năm 2023; Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 phân bổ người làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện; Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 phân bổ người làm việc tại các trường học năm học 2023-2024; Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 phân bổ người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ; Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phân bổ người làm việc tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phân bổ người làm việc tại Trung tâm Phát triển Qũy đất; Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phân bổ người làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phân bổ người làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện; Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 điều chỉnh phân bổ số lượng người làm việc cho các trường học năm học 2023 - 2024.

- Tham mưu quyết định, thông báo nghỉ hưu, giải quyết thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền đảm bảo các quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ, trong năm 2023 đã tham mưu tinh giản 02 công chức cấp xã và 02 viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh cho cấp huyện đã được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Cải cách công vụ

- Ban hành Công văn số 792/UBND ngày 24/4/2023 về hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Công văn số 2167/UBND ngày 28/09/2023 về hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện.

- Bố trí 01 công chức cấp huyện do Sở Nội vụ tuyển dụng và ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, theo đó đã tuyển dụng 04 công chức cấp xã, sát hạch 03 cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã, tiếp nhận 01 Đội viên Đề án 500 thành công chức cấp xã. Ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, qua đó đã tuyển dụng được 19 viên chức sự nghiệp giáo dục. Quá trình tuyển dụng đã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình theo quy định, không có khiếu nại, khiếu kiện xảy ra.

- Trong năm 2023, UBND huyện đã bổ nhiệm 32 lượt công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (bổ nhiệm mới 06, bổ nhiệm lại 14, điều động bổ nhiệm 9, kéo dài thời gian giữ chức vụ 02, phân công phụ trách 01). Kiện toàn, phê chuẩn chức danh: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngạn; Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sịa; Chủ tịch UBND xã Quảng Phước.

- Ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã cử 121 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong đó: bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng 07; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 16; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 06; nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 18; phân cấp quản lý 12; tập huấn công tác CCHC 04; tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội 05; đào tạo chuyên sâu các kỹ năng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin 01; bồi dưỡng nâng cao năng lực giám sát cộng đồng về xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 11; bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã 31. Phối hợp với: Sở Nội vụ tổ chức tập huấn về nghiệp vụ văn, thư lưu trữ cho 72 công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh mở lớp đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho 87 cán bộ, công chức, viên chức; Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho 145 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2023 về việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2023; Công văn số 179/UBND ngày 08/02/2023 về đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; Công văn số 1958/UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện về thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện và chế độ hội họp; Công văn số 2469/UBND ngày 07/11/2023 về đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước theo tinh thần nội dung Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường, kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 25/10/2023 về kết quả thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2023. Trong năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị chấp hành khá nghiêm túc về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 02/11/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương theo quy định. Đến nay tiến độ, thu ngân sách nhà nước của địa phương theo HĐND tỉnh giao được 732,526/587,988 tỷ đồng, đạt 125,22%; đã giải ngân vốn đầu tư công 76,708/93,116 tỷ đồng, đạt 82,4%.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: UBND huyện đã ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 về thực hiện đầu tư công năm 2023; Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 10/02/2023 về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 28/02/2023 về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/02/2023 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2023 về kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Quảng Điền; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/02/2023 về thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2023.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 1354/CTTr-UBND ngày 02/6/2022 về chương trình tổng thể CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số huyện Quảng Điền năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28/12/2022 về đẩy mạnh CCHC gắn với chính quyến số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành văn bản điện tử có chữ ký số thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, liên thông 3 cấp (từ cấp xã đến cấp tỉnh) trong hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định).

- Tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung bằng hình thức trực tuyến. Từ 15/12/2022 đến 10/12/2023, Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 14.944/23.923 hồ sơ, đạt 62,46%.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng đồng bộ.

- Phòng họp trực tuyến của UBND huyện được trang bị hệ thống màn hình Led, hệ thống camera và một số thiết bị phụ trợ khác cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh đề ra; 11 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính bảng để phục vụ họp trực tuyến, bên cạnh đó 11 xã, thị trấn đã bố trí phòng họp trực tuyến với các trang thiết bị đã được đầu tư như: màn hình tivi 55 in, thiết bị camera và một số thiết bị phụ trợ khác….

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã đã được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và trả kết quả TTHC gắn với công tác chuyển đổi số.

- Đối với hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí máy vi tính để lưu trữ, soạn thảo các văn bản bí mật Nhà nước; tỷ lệ máy vi tính có cài đặt các phần mềm diệt virus Bkav có bản quyền đạt 100%, các cơ quan đã dùng các thiết bị lưu trữ bên ngoài như: ổ cứng di động, USB… để thực hiện công tác sao lưu dữ liệu định kỳ, nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn.

- Hạ tầng Mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện” đã hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác, vận hành. Đã lắp đặt 44 camera tại 37 vị trí là các trục đường chính của huyện và tại ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính của các xã, thị trấn, trong đó: 08 camera giám sát an ninh có hỗ trợ thêm chức năng giám sát biển số xe được lắp đặt tại các cửa ngõ ra vào của huyện; 02 camera giám sát vi phạm giao thông; 31 camera quan sát tầm thấp, tầm cao. Phòng điều hành gồm: 6 màn hình Led 55in, 03 máy vi tính, các thiết bị kết nối đầu cuối dữ liệu từ IOC tỉnh về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện; hệ thống đường truyền phục vụ kết nối 44 camera lên IOC tỉnh là 35 đường truyền CPNET (10MB), 02 đường truyền CPNET (20Mb dành cho 02 camera giám sát giao thông) tương ứng với 37 điểm; 01 đường truyền CPNET (500Mb) kết nối từ IOC tỉnh về IOC huyện và 02 đường internet chạy cân bằng tải. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn đã thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa với 256 camera tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư, các trục đường liên thôn, xóm…

- Công an huyện được trang bị thêm 09 bộ máy thu nhận định danh điện tử, đã tiến hành phân bổ về 09/11 xã, thị trấn để triển khai thực hiện kịp thời phục vụ đợt cao điểm thu nhận định danh điện tử.

- Đã phối hợp doanh nghiệp viễn thông VNPT, VIETTEL tiến hành hỗ trợ gói dữ liệu 4G cho các thành viên của 95 Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương.

- Các hoạt động về kinh tế số đã được UBND huyện quan tâm triển khai khá đồng bộ và có tính lan tỏa trong cán bộ, công chức và người dân, trong đó đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và một số ngành liên quan triển khai mô hình Hợp tác xã số tại HTX Nông nghiệp Quảng Thọ II, HTX Bao La để xây dựng hệ thống HTX số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và HTX, nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương lên trên môi trường internet, đồng thời bán sản phẩm của địa phương trên các sàn thương mại điện tử như: Postmart.vn, Shopee, Lazada… Đã phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn cho 95 tổ công nghệ số cộng đồng về kỹ năng đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 05  Hợp tác xã và cá nhân đã đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Lazada như: Sản phẩm rau má của HTX nông nghiệp Quảng Thọ II; sản phẩm mây tre đan của HTX mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú; sản phẩm nước mắm bà Hồ Thị Giang ở thôn Tân Thành, xã Quảng Công; sản phẩm đậu tỏi ớt của HTX sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú; sản phẩm Dầu tràm Hương Ngọc của cơ sở Nguyễn Hồng Bắc, xã Quảng Phú.

- Đã phối hợp với Sở Du lịch hỗ trợ HTX du lịch Tam Giang xây dựng Website với tên miền https://dulichngumythanh.vn để quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại địa phương trên môi trường internet và mạng xã hội.

- Đã chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện khai báo thuế bằng hồ sơ điện tử. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể triển khai hóa đơn điện tử đạt 100%.

- Triển khai giải pháp quản lý chợ thông minh tại Trung tâm thương mại huyện (có phần mềm quản lý thu phí; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thanh toán bằng mã QR Code và thanh toán trực tuyến qua ví điện tử trên Hue-S).

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn Nhân dân cài đặt các ứng dụng như ví điện tử trên Hue-S, VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, Bác sỹ cho mọi nhà, Báo cháy 114, phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt… để góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC huyện Quảng Điền đã phát huy hiệu quả, từ đó đã kịp thời tham mưu UBND huyện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC tại địa phương có hiệu quả.

- Các văn bản triển khai thực hiện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực công tác CCHC năm 2023 đã được các phòng ban chuyên môn chủ động tham mưu UBND huyện ban hành cơ bản đầy đủ và kịp thời theo quy định. Đồng thời, được ký số và ban hành luân chuyển trên môi trường mạng.

- Công tác tuyên truyền về CCHC ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CCHC. Từ đó, tỷ lệ người dân giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến ở các cấp ngày càng tăng.

- Công tác kiểm tra về CCHC đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác CCHC.

- Hồ sơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực đất đai vẫn còn tình trạng trễ hạn.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC, công tác chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

2.2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

- Nguồn lực của địa phương còn khó khăn nên ngân sách phân bổ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trang cấp trang thiết bị phục vụ công tác CCHC, công tác chuyển đổi số vẫn còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 kịp thời, theo định hướng của UBND tỉnh và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

2. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch CCHC năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến.

4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng và ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 18/06/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

5. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công khai xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC và khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

7. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo yêu cầu.

8. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

9. Thực hiện các giải pháp để thực hiện thu ngân sách địa phương đảm bảo theo kế hoạch HĐND tỉnh giao và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ; quyết toán ngân sách trên địa bàn theo quy định. Có giải pháp để kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được hiệu quả.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh huyện nhằm góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 4.883