Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 25/01/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa 6 tháng cuối năm 2020 tại Trung tâm hành chính công trong thời gian từ: ngày 26/5/2020 đến ngày 25/11/2020 như sau:

 

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

38

0

38

38

38

0

0

0

0

 

2

Đất đai

1352

0

1352

1284

1254

30

68

64

4

 

3

Môi trường

13

0

13

13

13

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

5

Giáo dục Đào tạo

14

0

14

14

13

1

0

0

0

 

6

Văn hoá

1

0

1

1

0

1

0

0

0

 

7

Hội, tổ chức phi chính phủ

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

8

Thi đua - Khen thưởng

19

0

19

19

19

0

0

0

0

 

9

Hộ tịch

103

0

103

103

93

10

0

0

0

 

10

Giao dịch bảo đảm

500

0

500

499

496

3

1

1

0

 

11

Tài nguyên nước

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

12

Công chức, viên chức

12

0

12

12

12

0

0

0

0

 

13

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

83

0

83

83

82

1

0

0

0

 

14

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

15

Người có công

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

16

Bảo trợ xã hội

399

0

399

399

366

33

0

0

0

 

17

Quy hoạch

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

18

Hoạt động xây dựng

93

0

93

93

90

3

0

0

0

 

19

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

1890

0

1890

1889

1823

66

0

0

0

 

20

Việc làm

17

0

17

0

0

0

17

0

17

 

21

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

61

0

61

61

61

0

0

0

0

 

22

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

6

0

6

6

5

1

0

0

0

 

23

Giải quyết chế độ BHXH

92

0

92

92

92

0

0

0

0

 

24

Quản lý tài sản công

18

0

18

18

18

0

0

0

0

 

25

Tài chính đầu tư

55

0

55

54

54

0

1

1

0

 

26

Đầu tư xây dựng

27

0

27

27

27

0

0

0

0

 

27

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

55

0

55

55

55

0

0

0

0

 

Tổng cộng

4864

0

4864

4776

4627

149

87

66

21

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.149
Truy câp hiện tại 74