Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 6/2020.
Ngày cập nhật 08/09/2020

- Trong tháng 6/2020, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện được thực hiện khá tốt. Trong tháng 6/2020, có 04/999 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và 08 hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn (08 hồ sơ thuộc lĩnh vực việc làm).

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhỡ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 6/2020, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 38 lượt, lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 04 lượt và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 64 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 02 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 6/2020, có 04/999 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 0,4%.

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

15

0

15

15

15

0

0

0

0

 

2

Đất đai

238

0

238

213

211

2

25

25

0

 

3

Môi trường

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

1

0

1

1

1