Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Ngày cập nhật 07/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, ban hành quy định thủ tục hành chính: Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn được thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn có trách nhiệm: Niêm yết công khai thủ tục hành chính này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, xây dựng quy trình cụ thể giải quyết thủ tục hành chính này theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và thông báo đăng ký áp dụng thực hiện với Sở Khoa học và Công nghệ. Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính này theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn trong việc cấu hình thủ tục hành chính này trên phần mềm Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.147.052
Truy câp hiện tại 3.349