Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 11/2019
Ngày cập nhật 28/11/2019

Tháng 11/2019, UBND huyện đã ban hành quyết định củng cố, kiện toàn nhân sự tại Trung tâm Hành chính công cũng như chuyển Trung tâm đến làm việc tại trụ sở mới, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức đến liên hệ, yêu cầu giải quyết công việc, môi trường làm việc của cán bộ, công chức được bố trí khoa học, hợp lý, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2776 ngày 31/10/2019 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện góp phần nâng cao chất lượng trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức. Cụ thể:

 

-Trong tháng 11/2019, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Tuy vậy, trong tháng 11/2019 Chi nhánh VP ĐKĐĐ có 15 hồ sơ giải quyết trễ hẹn nhưng chỉ ban hành 01 thư xin lỗi (có 05 hồ sơ lỗi hệ thống không xử lý được bước tiếp theo); Phòng TC-KH: 01 hồ sơ trễ hẹn; Phòng Tư pháp 01 hồ sơ trễ hẹn không ban hành thư xin lỗi.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 11/2019, có 9/491 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,8%. Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trể hẹn tháng 11/2019 do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu giải quyết.

 

 

 

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

2

Đất đai

240

0

240

203

196

7

37

29

8

 

3

An toàn thực phẩm

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

6

Hội, tổ chức phi chính phủ

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

7

Thi đua - Khen thưởng

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

16

0

16

16

15

1

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

46

0

46

46

46

0

0

0

0

 

10

Công chức, viên chức

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

13

Bảo trợ xã hội

82

0

82

82

82

0

0

0

0

 

14

Quy hoạch

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

15

Hoạt động xây dựng

42

0

42

42

42

0

0

0

0

 

16

Lưu thông hàng hóa

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

25

0

25

23

23

0

2

2

0

 

18

Giải quyết chế độ BHXH

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

19

Kinh doanh Khí

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

20

Quản lý tài sản công

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

21

Tài chính đầu tư

8

0

8

8

7

1

0

0

0

 

22

Đầu tư xây dựng

22

0

22

22

22

0

0

0

0

 

23

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

9

0

9

9

9

0

0

0

0

 

Tổng cộng

530

0

530

491

482

9

39

31

8

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.071
Truy câp hiện tại 4.696