Tìm kiếm tin tức
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 5/2019
Ngày cập nhật 03/06/2019

Trong tháng 5/2019, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tiếp tục thực hiện khá tốt phần mềm xác thực tập trung tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên thông. Tuy vậy, việc thực hiện liên thông hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai của một số địa phương vẫn còn khá ít.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại, hiện nay đã thực hiện khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương chưa phối hợp kịp thời với Bưu điện huyện để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn, Trung tâm đã ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Trong tháng 5/2019, Trung tâm hành chính công đã ban hành 14 thư xin lỗi. Trong đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 11; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện: 02;SởLao động - Thương binh và Xã hội: 01 hồ sơ.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 5/2019, có 9/463 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,94%.

Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hẹn tháng 5/2019 cụ thể: Sự chủ quan của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu giải quyết cũng như áp dụng phần mềm để giải quyết hồ sơ, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết trễ hẹn hoặc hồ sơ yêu cầu bổ sung nhưng phần mềm vẫn tính thời gian.

 

STT

Lĩnh vực, công việc

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

2

Đất đai

249

0

249

230

224

6

19

15

4

 

3

Môi trường

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

4

Tài chính Kế hoạch

3

0

3

1

1

0

2

0

2

 

5

An toàn thực phẩm

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

10

0

10

10

10

0

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

48

0

48

48

48

0

0

0

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

10

Bảo trợ xã hội

67

0

67

67

65

2

0

0

0

 

11

Quy hoạch

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

12

Hoạt động xây dựng

20

0

20

19

19

0

1

0

1

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

15

0

15

13

12

1

2

2

0

 

14

Giải quyết chế độ BHXH

45

0

45

45

45

0

0

0

0

 

15

Kinh doanh Khí

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

16

Quản lý tài sản công

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

17

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

12

0

12

12

12

0

0

0

0

 

Tổng cộng

487

0

487

463

454

9

24

17

7

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.454.383
Truy câp hiện tại 357