Tìm kiếm tin tức
Văn bản QPPL
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2019/ QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền.  ...
Ngày 10 tháng 5 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 03/2018/ QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Quảng Điền.
Ngày 26 tháng 1 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt  Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.837.501
Truy câp hiện tại 3.810