Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng
  Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2909/QĐ-UBND về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 gồm 01 người trúng tuyển.
Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về công nhận kết quả tuyển dụng Hợp đồng 68 năm 2022 đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng...
Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và Hợp đồng 68 năm 2022; Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 26 tháng...
UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất, cụ thể như sau:
UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện và Hợp đồng 68 vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trường Mầm non Quảng Phước...
Ngày 16/8/2022, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo kết quả xét tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái, cụ thể như sau:  
Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022; Căn cứ Quyết số 1978/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch...
Ngày 09/8/2022, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2022, nội dung chính cụ thể như sau:  
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi...
UBND huyện Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái năm 2022, cụ thể như sau:    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.501
Truy câp hiện tại 5.524