Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng
Kết quả phỏng vấn kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghi định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 (Có file đính kèm)  
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019             Căn cứ Luật viên...
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018   Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử...
THÔNG BÁO Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức năm 2018   Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên...
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ...
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN    
Thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã, nhằm đảm bảo số lượng biên chế được giao và nhu cầu sử dụng công chức tại các xã, thị trấn. UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyển dụng công...
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan khác. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm...
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.748.458
Truy câp hiện tại 382