Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm 2017
Ngày cập nhật 01/12/2017

Thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã, nhằm đảm bảo số lượng biên chế được giao và nhu cầu sử dụng công chức tại các xã, thị trấn. UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyển dụng được đội ngũ công chức cấp xã nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức đối với một số xã, thị trấn hiện nay còn thiếu, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ công chức cấp xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, cơ cấu chức danh công chức từng xã, thị trấn để tuyển dụng.

- Tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật nhằm tuyển chọn được những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp và có khả năng đảm nhiệm công việc được giao.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 là 10 chỉ tiêu, trong đó gồm:

STT

Chức danh cần tuyển

Chỉ tiêu

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

1

Trưởng Công an

01

Xã Quảng Vinh.

2

Chỉ huy trưởng Quân sự

01

Xã Quảng Phước.

3

Văn phòng - thống kê

01

Xã Quảng Vinh.

4

Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

01

Xã Quảng Công.

5

Tài chính - kế toán

02

Xã Quảng Công;

Xã Quảng Phước.

6

Tư pháp - hộ tịch

02

Xã Quảng Vinh;

Xã Quảng Thành.

7

Văn hóa - xã hội

02

Thị trấn Sịa;

Xã Quảng Phú.

Tổng cộng

10

 

 

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển duy nhất một chỉ tiêu tại một đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền.

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu về tình hình kinh tế- xã hội tại địa phương.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Điền:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị dị dạng, dị tật; nói lắp, nói ngọng;

- Các đối tượng được quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 thì không được đăng ký dự tuyển vào công chức Tài chính - kế toán;

- Trường hợp nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng:

- Đối với Công chức Văn phòng - thống kê: có trình độ từ trung cấp trở lên các chuyên ngành Hành chính, Luật, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội; Tổ chức và nhân sự, Quản lý công, Thống kê.

- Đối với Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng, Công nghiệp và công trình nông thôn.

- Đối với Công chức Tài chính - kế toán: có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Đối với Công chức Văn hóa - xã hội: có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Quản lý Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao, các ngành Văn hóa - nghệ thuật, Công tác xã hội, Luật.

- Đối với công chức Tư pháp - hộ tịch: có trình độ từ trung cấp Luật trở lên.

- Đối với công chức Trưởng Công an xã: có trình độ Trung cấp Công an, Luật trở lên và được sự thống nhất đề xuất của cơ quan chuyên môn quản lý cấp trên (Công an huyện). Đối với chức danh này phải là Đảng viên, nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng Công an cấp xã.

- Đối với Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã: có trình độ từ trung cấp Quân sự trở lên và được sự thống nhất đề xuất của cơ quan chuyên môn quản lý cấp trên (Ban Chỉ huy Quân sự huyện). Đối với chức danh này phải là Đảng viên, nằm trong quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu; (Bản chính)

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản chính)

3. Bản sao giấy khai sinh; (Bản sao có chứng thực)

4. Chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên; (Bản sao có chứng thực)

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; (Bản sao có chứng thực)

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản sao có chứng thực)

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; (Bản sao có chứng thực)

8. 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Đối với Công chức Văn phòng- thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính - kế toán, Văn hóa - xã hội, Tư pháp - hộ tịch: thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển.

2. Đối với chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã: thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

VI. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

VII. THI TUYỂN

1. Các môn thi và hình thức thi:

- Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

2. Cách tính điểm:

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2, bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục VI của kế hoạch này.

3. Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

4. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Thời gian thi tuyển cụ thể Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông báo sau.

VIII. XÉT TUYỂN

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển được quy định tại Mục III Kế hoạch này đồng thời có điểm phỏng vấn xét tuyển đạt từ 50 điểm trở lên.

- Thời gian xét tuyển cụ thể Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông báo sau.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IX. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến 17 giờ, ngày 03 tháng 01 năm 2018.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền: Số 49, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền;

Nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

3. Lệ phí tuyển dụng                                   

Lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau. Mức thu lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ, với chức năng là cơ quan trực tiếp quản lý, tuyển dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Thông báo tuyển dụng gửi Đài truyền thanh huyện và UBND các xã, thị trấn nhằm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

- Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Quy chế thi tuyển công chức cấp xã năm 2017; tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã hoặc giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng trong trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã dưới 20 người. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã.

- Tiến hành tiếp nhận hồ sơ đối với những người đăng ký tuyển dụng từ Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền để tổng hợp, lập danh sách.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển công chức theo đúng quy định của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, thị trấn và theo kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn, Quy chế tổ chức thi tuyển được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt cụ thể:

- Thành lập các Ban giúp việc cho công tác tuyển dụng theo quy định;

- Chuẩn bị tài liệu ôn tập cho các môn thi theo quy định;

- Tổ chức chấm thi hoặc xét tuyển;

- Báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng;

- Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Đài Truyền thanh huyện có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 để mọi người được biết.

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm đăng tải nội dung Kế hoạch tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Quảng Điền.

5. Trưởng Công an huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng trong việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã, giúp Hội đồng tuyển dụng bảo đảm an ninh trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển.

6. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng trong việc tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới về quốc phòng, an ninh, chính trị quân sự trên địa bàn huyện.

7. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện (do Hội đồng tuyển dụng công chức chỉ định) có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, nội dung ôn tập môn thi nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

8. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.548.165
Truy câp hiện tại 3.171