Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 17/04/2017

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDVĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nhằm bảo đảm biên chế phục vụ nhiệm vụ công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ với các nội dung như sau:

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Đối tượng và điều kiện tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và vị trí việc làm;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục phải có trình độ tốt nghiệp của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ví trí việc làm cần tuyển, người dự tuyển có trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên; người dự tuyển có trình độ Trung cấp chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

b) Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm

- Giáo viên Ngữ văn: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn học trở lên hoặc Đại học Văn học trở lên (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

- Giáo viên Cơ khí - Hàn: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (có chứng chỉ sư phạm dạy nghề).

- Giáo viên Điện: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên hoặc Đại học sư phạm Kỹ thuật công nghiệp trở lên.

- Giáo viên Thú y: Người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thú y hoặc Chăn nuôi Thú y (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) hoặc người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Sinh học trở lên.

- Giáo viên Hóa học: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hóa học trở lên.

- Giáo viên Sinh học: Người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sinh học trở lên.

- Giáo viên Địa lý: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành sư phạm Địa lý trở lên.

- Giáo viên Toán học: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Toán học trở lên.

- Giáo viên Vật lý: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên.

- Giáo viên Tiếng Anh: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trở lên.

- Giáo viên mầm non: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

2. Hình thức, cách tính điểm, nguyên tắc xác định người trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng

a) Hình thức và cách tính điểm

Để bảo đảm tính công bằng, khách quan và chất lượng đội ngũ viên chức, việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn với cách tính như sau:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01 (Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 02).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 02.

b) Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể là:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

Ngoài ra, có thể xem xét ưu tiên người đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hợp đồng tại các trường học trên địa bàn huyện.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả phỏng vấn cho các kỳ phỏng vấn lần sau.

c) Chỉ tiêu tuyển dụng: Gồm có 38 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Giáo viên bố trí làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 04 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

+ Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Điện: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Thú y: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên bố trí làm việc tại Trường Trung cấp nghề Quảng Điền: 02 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

+ Giáo viên Cơ khí - Hàn: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Điện: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên Trung học cơ sở: 10 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

+ Giáo viên Hóa học: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Toán học: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu.

- Giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

+ Giáo viên Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

- Giáo viên Mầm non: 20 chỉ tiêu, cụ thể gồm: Bậc Đại học khoảng 04 chỉ tiêu, bậc Cao đẳng khoảng 06 chỉ tiêu, bậc Trung cấp khoảng 10 chỉ tiêu.

II. ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng

Việc tuyển dụng biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ nhằm mục đích bố trí làm công tác bảo vệ tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, Trường Tiểu học và các Trường Mầm non trên địa bàn huyện, với các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

a) Là công dân Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 đến 55 tuổi;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

đ) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Hình thức tuyển dụng, chế độ ưu tiên và chỉ tiêu tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các chế độ ưu tiên theo quy định tại khoản 2, mục II, phần B tại Kế hoạch này. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể phỏng vấn trực tiếp để xác định người trúng tuyển.

b) Chế độ ưu tiên

Việc tuyển dụng biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ được ưu tiên theo thứ tự sau: Bản thân là anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu người dự tuyển thuộc đối tượng có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được xem xét một chế độ ưu tiên cao nhất.

c) Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu (trong đó: 01 chỉ tiêu tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, 01 chỉ tiêu tại Trường mầm non Phú Thanh và 01 chỉ tiêu tại Trường tiểu học số 1 Quảng Lợi).

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký tuyển dụng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2017);

d) Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

đ) Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

e) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

g) Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

h) Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2017 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2017, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

- Đối với những người đăng ký dự tuyển để bố trí làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp nghề Quảng Điền, nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền (số 02, kiệt 02, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

- Đối với người đăng ký dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75, đường Nguyễn Vịnh, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

3. Lệ phí xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung công việc như sau:

1. Phòng Nội vụ

Với chức năng là cơ quan trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý, tuyển dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức trên địa bàn, Phòng Nội vụ có nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện ban hành thông báo để gửi Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Trực tiếp thu nhận hồ sơ đối với những người đăng ký dự tuyển để bố trí làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp nghề Quảng Điền; tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với người đăng ký dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng để tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo quy đinh.

d) Tiến hành thẩm định và chuẩn bị hồ sơ để trình Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện tổ chức họp xét tuyển dụng,

đ) Tiến hành thu lệ phí xét tuyển đối với người đăng ký tuyển dụng và tổ chức thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

e) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện, đồng thời tiến hành thông báo trúng tuyển đối với những người được tuyển dụng.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Tiến hành nhận hồ sơ đối với những người đăng ký tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b) Lập danh sách và tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp theo nguyên tắc nêu trên (02 bản theo mẫu trên phần mềm microsoft office excel) những người đăng ký tham gia tuyển dụng gửi về Phòng Nội vụ, chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ (bao gồm bản giấy và thư điện tử).

3. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện:

Thành lập các Ban giúp việc để thực hiện nhiệm vụ và tổ chức xét tuyển đối với viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp nghề Quảng Điền

a) Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ để giúp UBND huyện thực hiện các công việc liên quan để tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Cử người tham gia làm thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức khi có yêu cầu của UBND huyện.

5. Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiến hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kịp thời theo đúng thời gian đã đề ra./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.156
Truy câp hiện tại 2.783