Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
Ngày cập nhật 08/02/2017

Tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2017 để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới. Trên cơ sở số lượng biên chế được giao, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền năm 2017 như sau:

A. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, cụ thể:

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: 04 chỉ tiêu, để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực Kế toán 01 người; quản lý Thư viện 01 người; hướng dẫn, thuyết minh 01 người và Văn hóa - thể thao 01 người.

- Đài Truyền thanh huyện: 01 chỉ tiêu, để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật truyền thanh.

2. Điều kiện dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải bảo đảm tất cả các điều kiện sau đây:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

đ) Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và vị trí việc làm;

e) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

c) Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

3. Tiêu chuẩn dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Đại học Tài chính - Ngân hàng; Cao đẳng Quản lý văn hóa; Đại học Địa lý du lịch; Cao đẳng Diễn viên tuồng; Cao đẳng Thể dục - thể thao; Đại học Lịch sử; Cao đẳng Tin học.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

II. HÌNH THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÉT ĐẶC CÁCH, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức và cách tính điểm:

Nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan và chất lượng đội ngũ viên chức, việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn với cách tính như sau:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1 (Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

2. Xét tuyển đặc cách:

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tiến hành xem xét để xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường hợp sau:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

3. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:

Trường hợp trong danh sách những người đăng ký dự tuyển vừa có người thuộc diện được xét tuyển đặc cách, vừa có người không thuộc đối tượng này thì ưu tiên tuyển dụng người thuộc diện tuyển đặc cách trước.

* Thứ tự ưu tiên tuyển dụng được thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Đối với tuyển đặc cách: Ưu tiên tuyển dụng người thuộc đối tượng theo thứ tự được nêu tại Khoản 2, Mục III của kế hoạch này.

+ Đối với tuyển dụng theo cách tính điểm xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể là:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

B. ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP

I. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách bảo vệ tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

- Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Quảng Điền ít nhất 03 năm hoặc có người thân (cha, mẹ và vợ) có hộ khẩu thường trú tại huyện Quảng Điền ít nhất 05 năm (tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2016).

- Tuổi đời từ đủ 18 đến 60 tuổi;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN 

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các chế độ ưu tiên theo quy định tại khoản 2, mục II, phần B Kế hoạch này. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể phỏng vấn trực tiếp để xác định người trúng tuyển.

2. Chế độ ưu tiên: Việc tuyển dụng biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được ưu tiên theo thứ tự sau: bản thân là anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu người dự tuyển thuộc đối tượng có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được xem xét một chế độ ưu tiên cao nhất.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển vào viên chức phải nộp 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tuyển dụng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc mẫu số 01-SNV;

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 06 tháng, tính đến ngày 24/01/2017);

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

- Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiển xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội);

- Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

- Thời gian thu nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2017 đến ngày 23 tháng 02 năm 2017, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền; Kiệt 2, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

3. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/người.

D. TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, KIỂM TRA SÁT HẠCH

Chỉ áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào viên chức. Còn lại, những người đăng ký vào hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tiến hành xét hồ sơ và phỏng vấn theo nội dung kế hoạch tuyển dụng của Ủy ban nhân dân huyện và theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn kiểm tra, sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung gồm: Kiến thức chung; kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức mở rộng, trong đó:

- Câu hỏi về kiến thức chung tập trung vào một số nội dung chủ yếu của Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành được hỏi về một số nội dung có liên quan về vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

- Câu hỏi kiến thức mở rộng sẽ hỏi một số vấn đề có liên quan đến giải pháp để phát triển công tác Thể dục - thể thao, lịch sử, văn hóa, quản lý thư viện và lĩnh vực truyền thanh trên địa bàn huyện; một số hạn chế, khó khăn và các giải pháp tháo gỡ về những hạn chế, khó khăn có liên quan.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 10-15 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra, sát hạch. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch dự kiến 01 ngày, tại phòng họp của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Phòng Nội vụ:

Với chức năng là cơ quan trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý, tuyển dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức trên địa bàn huyện, Phòng Nội vụ có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo tuyển dụng để gửi Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về việc tuyển dụng viên chức.

- Kịp thời tổ chức nhận hồ sơ, thẩm định và chuẩn bị hồ sơ để trình Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện tổ chức họp xét tuyển theo quy định.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện, đồng thời ban hành thông báo trúng tuyển đối với những người được tuyển dụng.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Tổ chức rà soát, đánh giá những cán bộ đang hợp đồng tại cơ quan, đơn vị mình bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế hoạch này và có văn bản kèm theo danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, tuyển dụng.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

Tiến hành đưa những thông tin liên quan đến nhu cầu tuyển dụng lên trang thông tin điện tử huyện (Website huyện Quảng Điền) để mọi tổ chức, công dân biết rõ thông tin tuyển dụng. Bố trí lịch và phòng làm việc để Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức các cuộc họp theo quy định.

4. Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiến hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp để bố trí làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan cần kịp thời phản hồi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.985
Truy câp hiện tại 3.098