Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Ngày cập nhật 19/02/2024

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh, ngày 07/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, theo đó yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013, các Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người; có trách nhiệm vận động, thuyết phục công dân của địa phương về để giải quyết theo thẩm quyền; hạn chế việc công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đất đai; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng. Trong quá trình ban hành, triển khai các đề án, dự án, chính sách cần đánh giá tác động, dự liệu những vấn đề có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo để chủ động điều chỉnh, xử lý theo quy định; giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch hồ sơ thủ tục hành chính của công dân.

Thủ trưởng, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đẩy mạnh công tác đối thoại, hòa giải, vận động, thuyết phục công dân giảm thiểu khiếu nại, tố cáo không đúng từ cơ sở.

Kịp thời thụ lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; quá trình thực hiện phải bảo đảm trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có biện pháp phòng ngừa các vụ việc phức tạp có thể xảy ra, hạn chế tối đa công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền mà để công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp: khi đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về xử lý vụ việc, nghiêm cấm việc cố tình xử lý giải quyết kéo dài, giải quyết không đúng trình tự thủ tục, giải quyết không đầy đủ nội dung đơn của công dân; quá trình xác minh, nếu nội dung xác minh không phù hợp với nội dung đơn của công dân thì nhất thiết phải đối thoại trực tiếp với công dân. Trường hợp vi phạm các nội dung trên, người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và các quy định khác của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, bản án giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần chủ động trao đổi với các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nghiêm cấm việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân; tiếp tục kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; kịp thời xử lý, rà soát, trả lời các đơn của công dân do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh chuyển về. Khi xảy ra vụ việc đông người, phức tạp, người đứng đầu phải gặp gỡ, giải thích, đối thoại trực tiếp với công dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Bố trí cán bộ tiếp công dân có năng lực thực tiễn, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất chính trị, kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thanh tra tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tăng cường hơn nữa trong việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Thường xuyên cập nhật thông tin, rà soát và báo cáo các vụ việc phức tạp kéo dài, những trường hợp khiếu nại, tố cáo có phát sinh vướng mắc; kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo giải quyết. Phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện, đưa vào vận hành có hiệu quả phần mềm theo dõi Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất trên địa bàn tỉnh; phối hợp phục vụ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải tham mưu văn bản thông báo kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn vị mình.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đơn theo quy định. Tổng hợp, theo dõi việc tiếp công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; những vụ việc giải quyết chậm trễ, kéo dài, chưa đúng theo quy định và để công dân bức xúc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Phối hợp với Thanh tra tỉnh: thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh phải phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế thường xuyên bố trí lực lượng bảo vệ tại các buổi tiếp dân của lãnh đạo UBND cấp tỉnh, cấp huyện; nắm chắc thông tin, tình hình những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, chủ động các phương án và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xử lý có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời từ cơ sở các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật gây rối an ninh, trật tự tại địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan hành chính cùng cấp; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.839