Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền bầu
Ngày cập nhật 13/12/2023

                Chiều 01/12/2023, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 nhằm tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Có 20 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, bao gồm các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. Việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Trương Duy Hải, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 28 phiếu (chiếm 96,6% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4 % so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

2. Ông Phạm Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 24 phiếu (chiếm 82,8% so với tổng số phiếu).

: 05 phiếu (chiếm 17,2% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

3. Ông Nguyễn Ánh Cầu, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 28 phiếu (chiếm 96,6% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

4. Ông Lê Ngọc Đức, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 28 phiếu (chiếm 96,6% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

5. Ông Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 28 phiếu (chiếm 96,6% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

6. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 25 phiếu (chiếm 86,2% so với tổng số phiếu).

: 04 phiếu (chiếm 13,8% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

7. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 28 phiếu (chiếm 96,6% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

8. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Ủy viên UBND, Trưởng Công an huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 15 phiếu (chiếm 51,7% so với tổng số phiếu).

: 13 phiếu (chiếm 44,8% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

9. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 22 phiếu (chiếm 75,8% so với tổng số phiếu).

: 06 phiếu (chiếm 20,8% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

10. Ông Nguyễn Đình Khánh, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Nội vụ huyện

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 26 phiếu (chiếm 89,6% so với tổng số phiếu).

: 03 phiếu (chiếm 10,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

11. Ông Hoàng Mạnh Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Thanh tra huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 26 phiếu (chiếm 89,6% so với tổng số phiếu).

: 03 phiếu (chiếm 10,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

12. Ông Phan Văn Tuyển, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tư pháp huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

:  21 phiếu (chiếm 72,4% so với tổng số phiếu).

: 07 phiếu (chiếm 24,2% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

13. Ông Ngô Văn Đức, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 28 phiếu (chiếm 96,6% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

14. Ông Ngô Văn Dinh, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 26 phiếu (chiếm 89,6% so với tổng số phiếu).

: 03 phiếu (chiếm 10,4% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

15. Ông Phan Nam, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 24 phiếu (chiếm 82,8% so với tổng số phiếu).

: 05 phiếu (chiếm 17,2% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

16. Ông Hoàng Tuấn Nam, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 21 phiếu (chiếm 72,4% so với tổng số phiếu).

: 07 phiếu (chiếm 24,2% so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

17. Ông Trần Bá Hiệp, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 21 phiếu (chiếm 72,4% so với tổng số phiếu).

: 08 phiếu (chiếm 27,6% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

18. Bà Hồ Thị Thúy Hằng, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 19 phiếu (chiếm 65,5% so với tổng số phiếu).

: 10 phiếu (chiếm 34,5% so với tổng số phiếu).

: 00 phiếu (chiếm 0% so với tổng số phiếu).

19. Ông Võ Việt Đức, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 21 phiếu (chiếm 72,4% so với tổng số phiếu).

: 07 phiếu (chiếm 24,2 % so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

20. Ông Nguyễn Thái Hiệp, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm cao

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm

+ Số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp

: 21 phiếu (chiếm 72,4% so với tổng số phiếu).

: 07 phiếu (chiếm 24,2 % so với tổng số phiếu).

: 01 phiếu (chiếm 3,4% so với tổng số phiếu).

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.929.138
Truy câp hiện tại 102