Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp
Ngày cập nhật 07/11/2023

Thực hiện Công văn số 11654/UBND-CCHC ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp. Ngày 07/11/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 2469/UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan  hành chính các cấp. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

a) Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan cấp trên giao. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu. Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, để trì trệ không dám chịu trách nhiệm hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

c) Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế; cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

d) Trong phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, chương trình, kế hoạch,... không lấy ý kiến của cơ quan không liên quan trực tiếp hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của cơ quan, đơn vị lấy ý kiến. 

đ) Quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. 

e) Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức vi phạm. 

g) Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

2. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND huyện về quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ, văn bản,... quá hạn, nợ đọng.

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.409
Truy câp hiện tại 13.537