Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện chỉ đạo triển khai kết luận kiểm tra công tác CCHC của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ
Ngày cập nhật 07/11/2023

Ngày 07/11/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 2470/UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc triển khai kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

 

 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

- Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy trình TTHC, ưu tiên rà soát, đề xuất tháo gỡ những rào cản về các quy định, thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư, đất đai, điều kiện kinh doanh, xây dựng… kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy gây tốn kém chi phí, công sức và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng hiệu quả, thiết thực và tránh hình thức; chú trọng đến các giải pháp tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

- Thực hiện có hiệu quả quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế; cơ cấu lại theo vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực…; động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng trả lời phản ánh, kiến nghị, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, địa phương.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; định kỳ nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nâng cao tỉ lệ tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ số hóa hồ sơ.

- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị, xử lý các các khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định và thực hiện TTHC của các cơ quan, địa phương; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm hoặc không trả lời, xử lý hoặc né tránh, đùn đẩy.

3. Phòng Nội vụ

- Tăng cường công tác kiểm tra CCHC nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật, kỷ cương theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC, cải cách TTHC, nhất là bộ phận thường xuyên giao tiếp với tổ chức, công dân về trình độ, năng lực, phẩm chất, về trách nhiệm vì quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, làm cơ sở cho việc cải cách chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn; có các giải pháp phù hợp huy động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong thực hiện TTHC.

- Tham mưu đẩy mạnh thương mại điện tử, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt...

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu về tài sản công trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc kiến nghị của các kết luận thanh tra, kiểm toán về tài chính - ngân sách; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các kiến nghị của các kết luận.

6. Phòng Tư pháp

 - Nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi sát kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật.

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.064.755
Truy câp hiện tại 836