Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện
Ngày cập nhật 29/10/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Ngày 27/10/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Tiếp đó, để giúp cho Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Chủ tịch UBND huyện cũng đã ký ban hành Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về Kiện toàn Tổ giúp việc định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện để triển khai thực hiện trong năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện (sau đây gọi là Tổ giúp việc), gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Phòng Nội vụ: Tổ trưởng;

2. Ông Phan Văn Bằng, Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện: Thành viên;

3. Ông Nguyễn Văn Anh, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin: Thành viên;

4. Ông Cao Văn Phúc, Chuyên viên Phòng Tư Pháp: Thành viên;

5. Ông Lê Ngọc Sơn, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Bội Phương, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thành viên;

7. Ông Trần Viết Trọng, Chuyên viên Phòng Nội vụ: Thành viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Hội đồng thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.029.762
Truy câp hiện tại 8.643