Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện
Ngày cập nhật 29/10/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Ngày 27/10/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng thẩm định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện để triển kai thực hiện trong năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định), gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Phòng Nội vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Ngô Văn Đức, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Ủy viên;

4. Ông Ngô Văn Dinh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch: Ủy viên;

5. Ông Hồ Minh Qúy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Ủy viên;

6. Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng Phòng Tư pháp: Ủy viên;

7. Ông Võ Việt Đức, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin: Ủy viên;

8. Ông Trần Viết Trọng, Chuyên viên Phòng Nội vụ: Ủy viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Căn cứ vào hệ thống tiêu chí tại Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và văn bản hướng dẫn của UBND huyện tiến hành thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

2. Tham mưu UBND  huyện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện đảm bảo đúng quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ để quan hệ, giao dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

4. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.388
Truy câp hiện tại 13.524