Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Qúy III năm 2023
Ngày cập nhật 11/09/2023

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về kế hoạch CCHC

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 28/12/2022 về CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2023. Tại kế hoạch UBND huyện xác định 33 nhiệm vụ trọng tâm trong 06 lĩnh vực của công tác CCHC, từ đầu năm đến nay đã thực hiện 27 nhiệm vụ (Qúy III hoàn thành 14 nhiệm vụ), các nhiệm vụ khác sẽ được thực hiện hoàn thành trong năm. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự chủ động tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND huyện đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc và hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ đã đề ra.

2. Văn bản đã ban hành chỉ đạo, điều hành triển khai công tác CCHC

Năm 2023, UBND huyện xác định công tác CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực công tác CCHC theo định hướng của tỉnh và đặc điểm cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đã triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm trong công tác CCHC năm 2023; hội nghị chuyên đề tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; ban hành Công văn số 185/UBND ngày 09/02/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan  khắc phục các tiêu chí mất điểm trong đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2022 của huyện. Trong Qúy III năm 2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CCHC huyện Quảng Điền, theo đó, Ban Chỉ đạo CCHC huyện đã ban hành Quy chế hoạt động, thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC năm 2023 để giúp UBND huyện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 21/6/2023 về triển khai thực hiện nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 của tỉnh; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 07/8/2023 về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp xã năm 2023.

3. Về kiểm tra CCHC

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2023 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/01/2023 về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. Đến nay, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoàn thành đối với 04 xã gồm: UBND xã Quảng Phú, UBND xã Quảng Vinh, UBND xã Quảng Thái, UBND xã Quảng Ngạn; còn 04 phòng chuyên môn cấp huyện theo kế hoạch sẽ hoàn thành kiểm tra trong tháng 9/2023.

Qua kiểm tra, các xã đã thực hiện nghiêm túc Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; niêm yết đầy đủ các danh mục TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại và trên Trang thông tin điện tử; thực hiện giải quyết các TTHC cho tổ chức, công dân đảm bảo theo thời gian quy định với tỷ lệ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt trên 99% và hồ sơ trực tuyến đạt trên 50%; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát để đồng bộ các danh mục TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra việc trễ hẹn và khảo sát mức độ hài lòng đối với người dân khi giải quyết TTHC. Chế độ thông tin, báo cáo về CCHC, kiểm soát TTHC được thực hiện đảm bảo, kịp thời.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2023 về tuyên truyền CCHC năm 2023, theo đó UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phát hiện, nhân rộng các gương tiêu biểu, cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác CCHC. Đồng thời, trong thời gian qua đã tập trung tuyên truyền nội dung của Hội thi tìm hiểu công tác CCHC trong CBCCVC giai đoạn 2021 - 2025. Trong đầu năm đến nay, đã tuyên truyền 77 tin, 24 bài trên hệ thống Đài truyền thanh huyện (riêng Quý III có 37 tin, 07 bài).

- Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện, Ban biên tập Trang thông tin các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục CCHC. Trong 6 tháng đầu năm, Trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải 59 tin, bài tuyên truyền về CCHC (Quý III có 17 tin, bài). Đồng thời, tích cực sử dụng các các kênh thông tin, truyền thông khác để tuyên truyền công tác CCHC.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao

Trong Qúy III năm 2023, UBND tỉnh giao cho UBND huyện 49 ý kiến chỉ đạo, kết quả UBND huyện đã hoàn thành 45 ý kiến chỉ đạo đúng hạn, đạt tỷ lệ 96%; 02 ý kiến chỉ đạo hoàn thành chờ xác nhận; 02 ý kiến chỉ đạo quá hạn nhưng chưa hoàn thành.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC QUÝ III NĂM 2023

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2023 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2023. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 18/06/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Trong Qúy III năm 2023, UBND huyện đã thực hiện các quy trình ban hành VBQPPL về Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (hoàn thành việc ban hành trong tháng 9 năm 2023).

- Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, UBND huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 22/12/2022 về rà soát VBQPPL năm 2023. Trong Qúy III, UBND huyện đã chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện ban hành từ ngày 02/01/2021 đến ngày 31/5/2023.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 12/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch kiểm tra và thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 về kiểm soát TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện. Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 07/9/2023 về cải cách TTHC trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC. Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC: Ngày 14/8/2023, UBND huyện ban hành Báo cáo số 250/BC-UBND về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023 gửi Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp theo quy định.

- UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/7/2023 về tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Điền. Chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã trên Trang thông tin điện tử của địa phương, niêm yết tại nơi giải quyết TTHC; cập nhật, cấu hình điện tử các TTHC trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; chỉ đạo đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Trong Qúy III năm 2023, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 2095 hồ sơ (trực tuyến toàn trình 614 hồ sơ, trực tuyến một phần 927 hồ sơ, truyền thống 554 hồ sơ), đã giải quyết 1648 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1636 hồ sơ (99,2%), trễ hạn 12 hồ sơ; đang giải quyết 442 hồ sơ, trong đó: chưa đến hạn 437 hồ sơ, đã quá hạn 05 hồ sơ. 100% hồ sơ đã được số hóa đầu vào và đầu ra; Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã thực hiện khá nghiêm túc việc khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã, từ đó đã đi vào hoạt động có nề nếp; đồng thời, từng bước trang cấp trang thiết bị đảm bảo sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã đã được thực hiện đầy đủ theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên Trang thông tin điện tử và nơi giải quyết TTHC để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Trong Qúy III năm 2023, UBND huyện không nhận được bất cứ phản ánh nào liên quan đến quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn và tổ chức của: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ hoàn thành ban hành trong tháng 9 năm 2023).

- UBND huyện đã quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn 28 Ban chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ, trong Qúy III năm 2023 đã tinh giản 01 công chức cấp xã và 01 viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao.

- Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh cho cấp huyện đã được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Cải cách công vụ

- Trong Qúy III năm 2023, UBND huyện đã bổ nhiệm 10 lượt công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (bổ nhiệm mới 02, bổ nhiệm lại 02, điều động bổ nhiệm 01, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01, phân công phụ trách 01). Kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch xã Quảng Ngạn, Chủ tịch UBND thị trấn Sịa; điều động, bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Quảng An và Quảng Thọ.

- UBND huyện đã bố trí 01 công chức cấp huyện do tỉnh tuyển dụng và ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, qua đó đã tuyển dụng 04 công chức cấp xã, sát hạch 03 cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã, tiếp nhận 01 Đội viên Đề án 500 thành công chức cấp xã. Ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, qua đó đã tuyển dụng được 19 viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã cử 104 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong đó: bồi dưỡng kỷ năng lãnh đạo cấp phòng 05; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 11; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 04; nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 18; phân cấp quản lý 12; tập huấn công tác cải cách hành chính 04; tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội 05; đào tạo chuyên sâu các kỹ năng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin 01; bồi dưỡng nâng cao năng lực giám sát cộng đồng về xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 11; bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã 31. Phối hợp với: Sở Nội vụ tổ chức tập huấn về nghiệp vụ văn, thư lưu trữ cho 72 công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh mở lớp đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho 87 cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2023 về việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2023; Công văn số 179/UBND ngày 08/02/2023 về đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước. Ban hành Công văn số 1958/UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện về thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện và chế độ hội họp.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương theo quy định. Đến nay tiến độ, thu ngân sách nhà nước của địa phương theo HĐND tỉnh giao được 59.303.273.820/206.650.000.000đ, đạt 28,7%; đã giải ngân vốn đầu tư công 34.901.000.000/149.499.000.000đ, đạt 23,3%.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: UBND huyện đã ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 về thực hiện đầu tư công năm 2023; Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 10/02/2023 về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 28/02/2023 về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/02/2023 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2023 về kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Quảng Điền; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/02/2023 về thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2023.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 1354/CTTr-UBND ngày 02/6/2022 về chương trình tổng thể CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số huyện Quảng Điền năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 28/12/2022 về đẩy mạnh CCHC gắn với chính quyến số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành văn bản điện tử có chữ ký số thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, liên thông 3 cấp (từ cấp xã đến cấp tỉnh) trong hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định).

- Thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân qua phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, trong Qúy III năm 2023 đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 1641/2095 hồ sơ, đạt 78,3%.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng đồng bộ.

- Phòng họp trực tuyến của UBND huyện được trang bị hệ thống màn hình Led, hệ thống camera và một số thiết bị phụ trợ khác cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh đề ra; 11 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính bảng để phục vụ họp trực tuyến, bên cạnh đó 11 xã, thị trấn đã bố trí phòng họp trực tuyến với các trang thiết bị đã được đầu tư như: màn hình tivi 55 in, thiết bị camera và một số thiết bị phụ trợ khác….

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã đã được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và trả kết quả TTHC gắn với công tác chuyển đổi số.

- Đối với hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí máy vi tính để lưu trữ, soạn thảo các văn bản bí mật Nhà nước; tỷ lệ máy vi tính có cài đặt các phần mềm diệt virus Bkav có bản quyền đạt 100%, các cơ quan đã dùng các thiết bị lưu trữ bên ngoài như: ổ cứng di động, USB… để thực hiện công tác sao lưu dữ liệu định kỳ, nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn.

- Hạ tầng Mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện” đã hoàn thành và bước đầu đưa vào khai thác, vận hành. Đã lắp đặt 44 camera tại 37 vị trí là các trục đường chính của huyện và tại ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính của các xã, thị trấn, trong đó: 08 camera giám sát an ninh có hỗ trợ thêm chức năng giám sát biển số xe được lắp đặt tại các cửa ngõ ra vào của huyện; 02 camera giám sát vi phạm giao thông; 31 camera quan sát tầm thấp, tầm cao. Phòng điều hành gồm: 6 màn hình Led 55in, 03 máy vi tính, các thiết bị kết nối đầu cuối dữ liệu từ IOC tỉnh về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện; hệ thống đường truyền phục vụ kết nối 44 camera lên IOC tỉnh là 35 đường truyền CPNET (10MB), 02 đường truyền CPNET (20Mb dành cho 02 camera giám sát giao thông) tương ứng với 37 điểm; 01 đường truyền CPNET (500Mb) kết nối từ IOC tỉnh về IOC huyện và 02 đường internet chạy cân bằng tải. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn đã thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa với 256 camera tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư, các trục đường liên thôn, xóm…

- Công an huyện được trang bị thêm 09 bộ máy thu nhận định danh điện tử, đã tiến hành phân bổ về 09/11 xã, thị trấn để triển khai thực hiện kịp thời phục vụ đợt cao điểm thu nhận định danh điện tử.

- Đã phối hợp doanh nghiệp viễn thông VNPT, VIETTEL tiến hành hỗ trợ gói dữ liệu 4G cho các thành viên của 95 Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương.

- Các hoạt động về kinh tế số đã được UBND huyện quan tâm triển khai khá đồng bộ và có tính lan tỏa trong cán bộ, công chức và người dân, trong đó đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và một số ngành liên quan triển khai mô hình Hợp tác xã số tại HTX Nông nghiệp Quảng Thọ II, HTX Bao La để xây dựng hệ thống HTX số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và HTX, nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương lên trên môi trường internet, đồng thời bán sản phẩm của địa phương trên các sàn thương mại điện tử như: Postmart.vn, Shopee, Lazada… Đã phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn cho 95 tổ công nghệ số cộng đồng về kỹ năng đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 05  Hợp tác xã và cá nhân đã đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Lazada như: Sản phẩm rau má của HTX nông nghiệp Quảng Thọ II; sản phẩm mây tre đan của HTX mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú; sản phẩm nước mắm bà Hồ Thị Giang ở thôn Tân Thành, xã Quảng Công; sản phẩm đậu tỏi ớt của HTX sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú; sản phẩm Dầu tràm Hương Ngọc của cơ sở Nguyễn Hồng Bắc, xã Quảng Phú.

- Đã phối hợp với Sở Du lịch hỗ trợ HTX du lịch Tam Giang xây dựng Website với tên miền https://dulichngumythanh.vn để quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại địa phương trên môi trường internet và mạng xã hội.

- Đã chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện khai báo thuế bằng hồ sơ điện tử. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể triển khai hóa đơn điện tử đạt 100%.

- Triển khai giải pháp quản lý chợ thông minh tại Trung tâm thương mại huyện (có phần mềm quản lý thu phí; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thanh toán bằng mã QR Code và thanh toán trực tuyến qua ví điện tử trên Hue-S).

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn Nhân dân cài đặt các ứng dụng như ví điện tử trên Hue-S, VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, Bác sỹ cho mọi nhà, Báo cháy 114, phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt… để góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

- Các văn bản triển khai thực hiện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành CCHC năm 2023 đã được các phòng ban chuyên môn chủ động tham mưu UBND huyện ban hành cơ bản đầy đủ và kịp thời theo quy định. Đồng thời, được ký số và ban hành luân chuyển trên môi trường mạng.

- Công tác tuyên truyền về CCHC ngày phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CCHC. Từ đó, tỷ lệ người dân giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến ở các cấp ngày càng tăng.

- Công tác kiểm tra về CCHC đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu.

- Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với công tác CCHC.

- Hồ sơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức vẫn còn tình trạng trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai.

- Cơ sở vật chất đáp ứng cho CCHC, công tác chuyển đổi số chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

2.2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu chặt chẽ.

- Nguồn lực của địa phương còn khó khăn nên ngân sách phân bổ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trang cấp trang thiết bị phục vụ công tác CCHC, công tác chuyển đổi số vẫn còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÒN LẠI TRONG NĂM 2023

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch CCHC gắn với chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh năm 2023.

2. Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp trên địa bàn theo kế hoạch đề ra. Báo cáo khắc phục kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp về kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện ban hành từ ngày 02/01/2021 đến ngày 31/5/2023.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng người dân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến, thực hiện chứng thực điện tử, cài đặt VEiD… để góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ trễ hạn.

4. Tiếp tục triển khai quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 đảm bảo quy định. Đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Đề án số 2090/ĐA-UBND ngày 30/8/2022 về tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025 khi được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Tiếp tục rà soát để ban hành và đề nghị ban hành theo thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn trình UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm.

7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện thu ngân sách địa phương đảm bảo theo kế hoạch HĐND tỉnh giao và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được hiệu quả.

8. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2023 và hoàn thành kiểm tra công tác CCHC năm 2023 theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2023.

9. Chỉ đạo cơ quan được giao chủ trì xây dựng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2023 đảm bảo chất lượng, kịp thời để làm tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023. Đồng thời, tiến hành chấm điểm CCHC các cơ quan chuyên môn, tự chấm điểm chỉ số CCHC huyện năm 2023 và thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã theo phân công của Sở Nội vụ đảm bảo thời gian quy định.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã; nâng cấp hệ thống mạng CPNET đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh chỉ đạo và thực thi công vụ đạt hiệu quả góp phần nâng cao công tác CCHC.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.013.859
Truy câp hiện tại 5.796