Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 về Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/09/2023

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2023. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 và hết hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024, nội dung chính như sau:

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền thông qua Dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Trừ những đối tượng miễn thu lệ phí theo quy định.

Điều 2. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền thông qua Dịch vụ công trực tuyến bằng 60% mức thu quy định tại các Nghị quyết sau đây:

a) Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Trường hợp mức thu quy định tại khoản 1 Điều này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính gửi đến các cơ quan có thẩm quyền thông qua Dịch vụ công trực tuyến bằng 60% mức thu quy định theo các các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

 

 

http://hdndthuathienhue.gov.vn/Van-ban/Nghi-quyet/Nghi-quyet-H%C4%90ND

http://hdndthuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 27.264