Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023
Ngày cập nhật 18/08/2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tại Tờ trình số 14/TTr-HĐTD ngày 18 tháng 8 năm 2023 về việc đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, cụ thể như sau:

- Giáo viên Mầm non: 08 người trúng tuyển, 04 người không trúng tuyển;

- Giáo viên Tiểu học: 10 người trúng tuyển, 01 người không trúng tuyển.

- Giáo viên môn Địa lý, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 01 người trúng tuyển, 02 người không trúng tuyển.

Danh sách Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 

Số báo danh

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Trình độ đào tạo

Chuyên môn nghiệp vụ

Điểm ưu tiên

Điểm trung bình phỏng vấn

Tổng điểm

Trúng tuyển

Không

trúng tuyển

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (7+8)

10

11

 

I. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON

MN 01

Hồ Thị Ngọc Anh

21.02.2001

Xã Quảng Vinh,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

58

58

 

X

 

MN 02

Nguyễn Thị Duyên

28.7.1996

Xã Quảng Phước,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Giáo dục

mầm non

0

70

70

X

 

 

MN 03

Châu Thị Thanh Hà

19.3.2000

Phường Hương An,

thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

77

77

X

 

 

MN 04

Nguyễn Thị Hồng Hoa

08.5.1980

Xã Quảng Phú,
huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

67,50

67,50

X

 

 

MN 05

Ngô Thị Hoài

30.9.2001

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

62,50

62,50

X

 

 

MN 06

Nguyễn Thị Lợi

10.10.1994

Xã Quảng Phước,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

5

70

75

X

 

 

MN 07

Nguyễn Thị Bích Ngọc

03.6.2000

Phường Hương Xuân,

thị xã Hương Trà,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

78

78

X

 

 

MN 08

Trần Thị Nhung

21.01.1999

Xã Quảng An,
huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

52,50

52,50

 

X

 

MN 09

Ngô Lê Yến Nhi

08.01.2001

Phường Thuận Lộc, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

60

60

 

X

 

MN 10

Hồ Thị Phương Sang

15.01.1997

Xã Quảng Phú,
huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

80

80

X

 

 

MN 11

Hoàng Kim Phương Thảo

14.02.2001

Phường Hương Chữ,

thị xã Hương Trà,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

57

57

 

X

 

MN 12

Lê Thị Thu Thùy

26.8.1994

Xã Quảng Vinh,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học

Sư phạm

Giáo dục

mầm non

0

72,50

72,50

X

 

 

II. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 

TH 01

Hoàng Thị Kim Chi

02.8.2001

Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

70

70

X

 

 

TH 02

Nguyễn Thị Thanh Hà

30.11.1999

Thị trấn Sịa,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

75

75

X

 

 

TH 03

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

01.3.1991

Xã Quảng Vinh,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

80

80

X

 

 

TH 04

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

14.01.1998

Thị trấn Sịa,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

70

70

X

 

 

TH 05

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

19.9.1991

Xã Quảng An,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

79,50

79,50

X

 

 

TH 06

Trần Thị Lâm Oanh

09.7.2001

Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

80

80

X

 

 

TH 07

Nguyễn Thị Quyến

12.3.1991

Thị trấn Sịa,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

70,50

70,50

X

 

 

TH 08

Lê Thị Diệu Sen

06.12.1997

Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

77,50

77,50

X

 

 

TH 09

Nguyễn Thị Kim Sang

24.12.1997

Thị trấn Sịa,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

83,50

83,50

X

 

 

TH 10

Lê Thị Hoài Thu

14.5.1990

Thị trấn Sịa,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

67,50

67,50

 

X

 

TH 11

Đặng Thị Hồng Tươi

12.3.1991

Xã Quảng An,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Giáo dục

tiểu học

0

85,50

85,50

X

 

 

III. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN

 

TX 01

Hoàng Xuân Bắc

08.6.1989

Phường Thuỷ Phương,
thị xã Hương Thủy,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Sư phạm

Địa lý

0

74

74

 

X

 

TX 02

Nguyễn Thị Tuyết Dung

31.8.1991

Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

 

Thạc sĩ

 

Sư phạm

Địa lý

 

 

Địa lý học

0

87,50

87,50

X

 

 

TX 03

Trương Thị Mỹ Xinh

04.01.1992

Xã Quảng An,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học
Sư phạm

Sư phạm

Địa lý

0

Không tham gia dự tuyển

X

 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 thông báo công khai kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 trên Trang thông tin điện tử huyện, gửi thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn cho các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.135.635
Truy câp hiện tại 21.211