Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 02/08/2023

Ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Điền. Nội dung Chỉ thị như sau:

 

Trong thời gian qua, các ngành, địa phương trong huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (viết tắt là DVCTT), thanh toán trực tuyến mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cải cách TTHC trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản quy phạm pháp luật mới, gây ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công bố, công khai TTHC; việc cung cấp DVCTT trong giải quyết TTHC đang còn hạn chế; việc bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo kinh nghiệm do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên bị thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao…

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng DVCTT toàn trình và DVCTT một phần, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Đối với nhiệm vụ kiểm soát TTHC

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện về hoạt động kiểm soát TTHC (tập trung, chú trọng đến cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC tại đơn vị).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị. Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định cụ thể thời gian hoàn thành và dự kiến sản phẩm, ban hành chậm nhất trước ngày 20 tháng 01 hàng năm. Kết quả thực hiện kế hoạch phải được báo cáo kịp thời, đầy đủ gửi đến UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện).

- Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố, công khai và các quy định pháp luật có liên quan. Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC tự đặt ra thủ tục, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; Quán triệt thực hiện quy định: khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện TTHC nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; Thực hiện nghiêm việc không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ tại chính cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức; thường xuyên rà soát các quy định hành chính để đề xuất phương án cải cách, đơn giản hóa TTHC; Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện TTHC.

2. Đối với nhiệm vụ cung cấp và sử dụng DVCTT, thanh toán trực tuyến

- Tổ chức, quán triệt, xác định việc cung cấp DVCTT, khai thác, sử dụng có hiệu quả các DVCTT để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong cải cách hành chính, trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương, đơn vị.

- Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tối thiểu được giao thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, nâng cao tỷ lệ cung cấp DVCTT, sử dụng DVCTT, thanh toán trực tuyến; thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thường xuyên theo dõi Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Bản đồ thực thi thể chế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC.

- Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ DVCTT theo các mức độ được công bố, công khai; thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục DVCTT các mức độ khi có sự thay đổi.

- Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong tất cả các bước giải quyết TTHC trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp hiểu về lợi ích và vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng chữ ký số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng các DVCTT, thực hiện trực tuyến từ xa.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị này, định kỳ báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

1. Trung tâm Hành chính công huyện; UBND cấp xã bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp, đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; chủ động triển khai các giải pháp phát huy hiệu quả tối đa trang thiết bị được đầu tư tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; xác định đây là điểm phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC phải có ghi nhận bằng văn bản khi giao dịch với cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo theo quy định.

2. Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn có phương án tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp theo mức độ DVCTT toàn trình; Xây dựng lộ trình, chỉ tiêu về việc cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

3. Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiệp vụ dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai tiếp nhận và giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện TTHC thông qua các nhóm TTHC liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó tăng số lượng hồ sơ được thực hiện qua TTHC liên thông.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy trình thực hiện DVCTT; tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền rộng rãi đến người dân về công tác kiểm soát TTHC và việc sử dụng DVCTT, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện.

6. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát, đưa kết quả thực hiện các nội dung tại Chỉ thị của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính hằng năm; không xem xét, đề xuất khen thưởng thành tích cao đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không đạt chỉ tiêu đề ra.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kịp thời kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện thống nhất chế độ chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại UBND cấp xã.

8. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện; Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị có nhiều cá nhân, tổ chức phản ánh về việc giải quyết TTHC; Tăng cường việc quán triệt, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC đến các đơn vị thực hiện TTHC, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiên có hiệu quả việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp; Đẩy mạnh các giải pháp tiếp nhận, giải quyết và nâng cao chất lượng, triển khai thực chất các DVCTT.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.014.493
Truy câp hiện tại 6.105