Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện năm 2023
Ngày cập nhật 25/07/2023

Ngày 06/6/2023, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện ban hành Kế hoạch số 03/QĐ-BCĐCCHC về Hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chỉnh huyện (Ban Chỉ đạo), tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Quảng Điền và Chương trình số 1354/CTr-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện về tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Gắn kết quả cải cách hành chính của các phòng chuyên môn, địa phương với việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần bảo đảm thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Kết luận 253-KL/HU, ngày 13/7/2022 Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số năm 2023.

2. Yêu cầu

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả.

- Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là tăng cường công tác rà soát để kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Cơ quan

thực hiện

Cơ quan phối hợp

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 20230 của tỉnh Thừa Thiên Huế; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC.

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện về tuyên truyền CCHC năm 2023

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Văn hóa và Thông tin

3

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, tăng cường nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan

4

Ban hành văn bản triển khai nhằm duy trì và nâng cao các Chỉ số của tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) và các chỉ số khác

Năm 2023

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

5

Triển khai xác định và công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Quý IV năm 2023

Phòng Nội vụ

Các phòng chuyên môn cấp huyện

B. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi

Năm 2023

Phòng

Tư pháp

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

2

Rà soát, kịp thời phát hiện các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng

 Tư pháp

3

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng

 Tư pháp

4

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng

 Tư pháp

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 3241/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

Năm 2023

Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

2

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Năm 2023

Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

3

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định sô 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ

Năm 2023

Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

4

Triển khai Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông qua việc kiểm tra công vụ

Năm 2023

Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn

5

Hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Rà soát các dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ khai điện tử trên cơ sở khai thác, tái sử dụng thông tin dữ liệu dân cư

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện

Phòng Nội vụ

2

Xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện

Phòng Nội vụ

IV. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

1

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

2

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2

Triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2023

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các đơn vị sự nghiệp

VI. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

1

Triển khai hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

2

Thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã; 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

3

Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Năm 2023

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan liên quan

4

Duy trì áp dụng hệ thống quản lý quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Năm 2023

Các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

8

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. ,

Năm 2023

Các sở, ngành, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

9

Triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2023

Các sở, ngành, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

10

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trước tháng 6 năm 2023

Các sở, ngành, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị mình.

- Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND huyện.

- Báo cáo định kỳ (quý, 06 tháng và năm) kết quả công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo và Phòng Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo; tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính.

- Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản, quy định thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định.

2. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Lập và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo từ nguồn cải cách hành chính được bố trí trong dự toán giao đầu năm 2023.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra của Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn:

Căn cứ vào nội dung triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo, bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện.

Báo cáo lồng ghép các nhiệm vụ triển khai thực hiện vào báo cáo định kỳ cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quảng Điền, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện; tổng hợp gửi báo cáo định kỳ về Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 07 tháng cuối kỳ báo cáo. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, xem xét, giải quyết./.

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.013.402
Truy câp hiện tại 5.542