Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 25/07/2023

Ngày 19/5/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Quảng Điền.

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quảng Điền (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND huyện.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Phòng Nội vụ.

4. Các thành viên:

- Ông Ngô Văn Đức, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Ông Ngô Văn Dinh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Ông Võ Việt Đức, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

- Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng Tư pháp;

- Ông Trần Bá Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Ông Nguyễn Tất Minh, Phó Trưởng Công an huyện.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Chức năng

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND huyện nghiên cứu, chỉ đạo, kiểm tra các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của huyện; cho ý kiến về dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của huyện.

b) Tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai, phối hợp giữa các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

c) Đề xuất các giải pháp nâng cao các Chỉ số của huyện: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) và các chỉ số khác.

d) Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện.

đ) Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản, quy định thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định.

e) Yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

g) Thành lập Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của huyện.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Chỉ đạo ban hành.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

1. Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, được sử dụng công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Tham mưu thành lập Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban xem xét, ban hành.  

3. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Phòng Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.014.810
Truy câp hiện tại 6.264