Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở năm 2023
Ngày cập nhật 13/01/2023

Căn cứ Kế hoạch số 81/TCT ngày 09/01/2023 của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; nhằm tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, việc sử dụng thời gian làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

- Giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, chính xác, tránh hình thức, không hiệu quả, gây lãng phí.

- Có kết luận rõ ràng, cụ thể những vấn đề về thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiến nghị xử lý với các cấp có liên quan.

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra có báo trước

- Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

- Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, chấp hành giờ giấc làm việc, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thái độ giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; việc sử dụng thời gian làm việc; việc hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; việc thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Việc phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thuộc quyền quản lý.

- Công tác tiếp công dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thuộc quyền quản lý.

2. Kiểm tra đột xuất

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1329/UBND ngày 17/08/2021 của UBND huyện về việc chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi các khoản chi phí không chính thức khi giao dịch với cơ quan nhà nước.

- Kiểm tra thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng thời gian làm việc; hút thuốc lá trong phòng làm việc, sử dụng rượu, bia trong giờ nghỉ trưa, giờ làm việc; đeo thẻ trong khi thực hiện nhiệm vụ.

- Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ THÀNH PHẦN KIỂM TRA

1. Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023.

2. Đối tượng kiểm tra

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

3. Phương pháp kiểm tra

a) Đối với các đợt có thông báo trước

- Đoàn kiểm tra của UBND huyện sẽ có thông báo và đề cương báo cáo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra trước 07 ngày làm việc.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo theo yêu cầu và báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra.

- Đoàn Kiểm tra tiến hành nghiên cứu báo cáo, kiểm tra thực tế.

- Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập biên bản kết quả làm việc và kiến nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm (nếu có).

b) Đối với các cuộc kiểm tra đột xuất

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở và việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đoàn kiểm tra, lập biên bản và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo thẩm quyền.

4. Thành phần đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra

a) Đoàn kiểm tra: Theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND huyện hoặc theo triệu tập đột xuất của UBND huyện.

b) Đơn vị được kiểm tra có thông báo trước

- Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chuyên viên phụ trách việc tiếp nhận và trả kết quả và mời thêm các công chức khác tham gia (nếu cần).

- Đối với cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và mời thêm các cán bộ, công chức khác tham gia (nếu cần).

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

Trong nguồn kinh phí được UBND huyện phân bổ tại Phòng Nội vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

- Là cơ quan thường trực của UBND huyện về kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở đối với các cơ quan, đơn vị; chủ trì xây dựng các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tiến hành tổng hợp, báo cáo UBND huyện; đồng thời, tham mưu UBND huyện văn bản chấn chỉnh những sai phạm và các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế phát hiện được trong quá trình kiểm tra.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn

- Chủ động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý các văn bản liên quan đến công vụ, công chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

- Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường kiểm tra trước và sau Tết Nguyên đán; gửi kế hoạch về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 19/01/2023.

- Phối hợp tích cực, cung cấp đầy đủ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan liên quan khi được Đoàn kiểm tra yêu cầu.

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và năm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/6 và 10/11/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

3. Các đơn vị, địa phương được kiểm tra

- Trên cơ sở kế hoạch và nội dung kiểm tra, các đơn vị chuẩn bị các văn bản để báo cáo với đoàn kiểm tra.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.929.370
Truy câp hiện tại 234