Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong Quý II năm 2022
Ngày cập nhật 15/07/2022

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công trong quý II năm 2022 như sau:

 

Tổng số lượng phiếu phát ra: 2.396 phiếu trong tổng số 2724 hồ sơ được tiếp nhận; số lượng phiếu thu vào: 417 phiếu; trong đó, có:405 phiếu hợp lệ, 12 phiếu không hợp lệ.

I. PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá về Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công:

- Rất hài lòng: 405/405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Đánh giá về Thái độ của công chức trong quá trình hỗ trợ và trả kết quả thủ tục hành chính tại TTHCC:

- Rất hài lòng: 370/405 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,35%.

- Hài lòng: 35/405 phiếu, chiếm tỷ lệ 8,65%.

II. PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG CỦA TỪNG PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Tư pháp:

Tổng số phiếu: 25 phiếu.

a)Đánh giá về Thái độ của bà Hà Văn Bình  khi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính:

- Rất hài lòng: 25/25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

b) Đánh giá về Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC:

- Đúng hẹn: 25/25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

c) Đánh giá về Thành phần hồ sơ

LĨNH VỰC

HỘ TỊCH( 25 phiếu)

Thủ tục

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

Số

phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

05/05

100

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

04/04

100

 

 

 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

12/12

100

 

 

 

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

02/02

100

 

 

 

 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

02/02

100

 

 

 

 

 

            2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Tổng số phiếu: 10 phiếu

a)Đánh giá về Thái độ của ông Lê Quốc Tuấn khi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính:

- Rất hài lòng: 10/10 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

b) Đánh giá về Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC:

- Đúng hẹn: 10/10 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

c) Đánh giá về Thành phần hồ sơ:

LĨNH VỰC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (10 phiếu)

Thủ tục

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

10/10

100

 

 

 

 

                 
 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tổng số phiếu: 08 phiếu

a)Đánh giá về Thái độ của ông Trần Ngọc Duẫn khi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính:

- Rất hài lòng: 08/08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

b) Đánh giá về Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC:

- Đúng hẹn: 07/08 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,5%.

- Chậm hẹn nhưng chấp nhận được: 01/08 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,5%.

c) Đánh giá về Thành phần hồ sơ:

LĨNH VỰC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (08 phiếu)

Thủ tục

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

06/06

100

 

 

 

 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

02/02

100

 

 

 

 

                 
 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tổng số phiếu: 32 phiếu.

a)Đánh giá về Thái độ của ông Mai Trần Lan Anh khi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính:

- Rất hài lòng: 32/32 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

b) Đánh giá về Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC:

- Đúng hẹn: 32/32 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

c) Đánh giá về Thành phần hồ sơ:

LĨNH VỰC

TTHC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH, HTX VÀ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ

(32 phiếu)

Thủ tục

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

 

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

 

Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

23/23

100

 

 

 

 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/07

100

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

02/02

100

 

 

 

 

 

                   
 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Tổng số phiếu: 12 phiếu.

a)Đánh giá về Thái độ của ông Phan Ngọc Chinh khi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính:

- Rất hài lòng: 12/12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

b) Đánh giá về Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC:

- Đúng hẹn: 10/12 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,33%.

- Chậm hẹn nhưng chấp nhận được: 02/12 phiếu, chiếm tỷ lệ 16,67%.

) Đánh giá về Thành phần hồ sơ:

LĨNH VỰC

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (12 phiếu)

Thủ tục

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

 

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

12/12

100

 

 

 

 

 

                   
 

6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tổng số phiếu: 318 phiếu.

a)Đánh giá về Thái độ của ông Mai Trường Khánh khi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính:

- Rất hài lòng: 300/318 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,33%.

- Hài lòng: 18/318 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,67%.

b) Đánh giá về Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC:

- Đúng hẹn: 308/318 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,85%.

- Chậm hẹn nhưng chấp nhận được: 06/318 phiếu, chiếm tỷ lệ 01,89%.

- Trễ hẹn: 04/318

 phiếu, chiếm tỷ lệ 01,26%.

c) Đánh giá về Thành phần hồ sơ:

LĨNH VỰC

ĐẤT ĐAI (318 phiếu)

Thủ tục

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

 

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Số phiếu

Tỷ lệ

(%)

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

19/19

100

 

 

 

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14/14

100

 

 

 

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

43/48

89,58

03/48

06,25

02/48

04,17

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

38/42

90,48

03/42

07,14

01/42

02.38

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

110/110

100

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

15/15

100

 

 

 

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

38/38

100

 

 

 

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

32/32

100

 

 

 

 

               
 

Trên đây là Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền trong quý II năm 2022. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện./.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.064.043
Truy câp hiện tại 503