Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 20/01/2022

Tại kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện Quảng Điền năm 2022. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Theo đó, mục tiêu tổng quát trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của Huyện được đề ra là: Giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế, đẩy mạnh đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế dịch vụ; thực hiện đồng bô ̣các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19; tập trung nâng cao chất lượng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chỉnh trang, phát triển đô thị; triển khai xây dựng đô thị thông minh. Ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh tế-xã hội và đô thị. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội. Quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp. Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, anninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở mục tiêu, Huyện cũng đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022 như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 8 đến 9%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/ người/ năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 83%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 0,5 đến 01%; Có ít nhất 02/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Quảng Phú và Quảng Thọ…

Huyện Quảng Điền cũng sẽ thực hiện 02 chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội gồm: chương trình nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Chương trình phát triển dịch vụ du lịch. Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ và các nhóm giải pháp cũng được triển khai để thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ được đề ra.

                                                  

Trong phát triển kinh tế, huyện Quảng Điền chú đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Xây dựng Đề án thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, Chương trình trọng điểm năm 2022 về nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; có trên 03 sản phẩm nông, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp có chỉ dẫn địa lý thương hiệu sản phẩm, gắn với sản phẩm chủ lực của huyện; mỗi xã xây dựng ít nhất 01 điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, nông sản sạch, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch. Khuyến khích các xã xây dựng mô hình nông thôn mới thông minh. Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã Quảng Phú đạt xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng hoàn thành và đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao đối với 02 xã Quảng Thọ, Quảng Công. Các xã còn lại phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 01-02 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng của thôn Nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu. Năm 2022, huyện Quảng Điền cũng tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị Sịa, đô thị Thanh Hà. Tiếp tục quan tâm đầu tư chỉnh trang khu trung tâm các xã gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, trong phát triển sản xuất nông nghiệp, Huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung, sản phẩm hàng hóa, tăng cường mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo hướng doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra. Trong năm, phấn đấu chuyển từ 50-70 ha lúa, màu hiệu quả thấp sang trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm, trồng hoa có hiệu quả kinh tế cao hơn; chuyển một số diện tích lúa vụ Hè Thu sản xuất khó khăn ở Quảng Công, Quảng Ngạn sang cây trồng cạn như khoai lang tím, khoai lang Hoàng Long, môn tím, trồng cỏ chăn nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất đa canh cho thu nhập cao như: trồng rau, hoa, trồng sen, trồng lạc…Mở rộng các mô hình sản xuất có chứng nhận VietGAP, PGS, hữu cơ...

Trong chăn nuôi, tập trung khôi phục và phát triển đàn lợn, nhất là ở các trại chăn nuôi an toàn sinh học vùng rú cát và theo Đề án phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ và an toàn sinh học theo chuỗi giá trị huyện Quảng Điền, giai đoạn 2020-2026; Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. Nuôi trồng thủy sản chú trọng phát triển các đối tượng thủy sản tạo sản phẩm chủ lực, thủy sản đặc sản, tiếp tục chuyển đổi phương thức, đối tượng nuôi; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường vùng nuôi thuỷ sản tập trung; Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, khuyến khích áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ…và xác định đây là mũi nhọn trong ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

                                      

       Song song đó, huyện Quảng Điền cũng chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ ở Trung tâm thương mại huyện và các xã, tăng cường công tác kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện.

Năm 2022, huyện Quảng Điền sẽ tập trung ưu tiên phát triển chương trình du lịch, dịch vụ gắn với Đề án phát triển du lịch Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tích cực kêu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh cho khảo sát, phê duyệt chủ trương đầu tư như: khu dịch vụ Cồn Tộc, bãi biển ở xã Quảng Công, Quảng Ngạn, khu vực đầm phá Quảng Lợi. Triển khai các dự án du lịch cộng đồng ở các xã: Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng Ngạn. Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ, du lịch trải nghiệm; dịch vụ homestay; du lịch biển... Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tour du lịch cộng đồng “Sóng nước Tam Giang”; Một ngày trên phá Tam Giang” "Một ngày làm nông dân”. Tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di tích lịch sử, du lịch, vùng đất và con người Quảng Điền. Cùng với chú trọng phát triển du lịch, huyện Quảng Điền sẽ tăng cường công tác khôi phục và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống.

                                Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện Quảng Điền sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo; tăng cường công tác kêu gọi đầu tư để xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy học; Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia và các chính sách an sinh xã hội…Tăng cường công tác tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, huyện Quảng Điền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống giảm nhẹ thiên tai để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất vượt qua mọi khó khăn, vừa chống dịch và phát triển kinh tế xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện Quảng Điền ngày càng giàu đẹp./.    

                                                                                                             Ngọc Kim                                                                   

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.579.985
Truy câp hiện tại 32