Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tổ chức phỏng vấn kiểm tra sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
Ngày cập nhật 23/08/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;

Để tiến hành thực hiện việc phỏng vấn kiểm tra sát hạch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển, làm cơ sở cho việc xem xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo việc tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch và thu lệ phí tuyển dụng như sau:

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn kiểm tra sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung: Kiến thức chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và câu hỏi tình huống, trong đó:

1.1. Câu hỏi kiến thức chung:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức.

+ Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức (Mục 1. Tuyển dụng; Mục 2. Hợp đồng làm việc; Mục 4. Đào tạo, bồi dưỡng; Mục 6. Đánh giá viên chức).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức).

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

+ Chương I: Những quy định chung.

+ Chương II: Tuyển dụng viên chức (Mục 1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng; Mục 3. Xét tuyển viên chức; Mục 5. Hợp đồng làm việc; Mục 6. Tập sự).

+ Chương III: Sử dụng viên chức (Mục 1. Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức).

+ Chương IV: Quản lý viên chức.

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019:

+ Chương III: Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (Mục 1. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn).

+ Chương IV: Nhà giáo (Mục 1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo; Mục 2.  Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; Mục 3. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo; Mục 4. Chính sách đối với nhà giáo).

+ Chương VI: Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục.

+ Chương VIII: Quản lý Nhà nước về giáo dục (Mục 1. Nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục).

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.2. Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Đối với giáo viên Mầm non:

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non;

- Thông tư liên lịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Và một số văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Mầm non.

b) Đối với giáo viên Tiểu học:

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

- Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02 tháng 02 năm 2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Và một số văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của Bậc Tiểu học.

1.3. Câu hỏi tình huống: Tập trung về việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ, công tác quản lý đội ngũ giáo viên; ứng xử trong mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh và những tình huống khác có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, tiểu học.

2. Hình thức kiểm tra sát hạch

Hội đồng tuyển dụng giao nhiệm vụ cho Ban kiểm tra sát hạch tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 5 - 10 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra sát hạch trong thời gian không quá 30 phút. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm

Ban kiểm tra sát hạch dự kiến sẽ tổ chức phỏng vấn kiểm tra sát hạch vào ngày 10/9/2021, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (Thời gian, địa điểm và các thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng có thông báo sau).

4. Lệ phí tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tiến hành thu phí tuyển dụng các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển khi đến nhận Thông báo này.

Mức thu phí xét tuyển viên chức được áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: Thu 500.000 đồng/người (do có số lượng thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng dưới 100 người).

Vậy, Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 biết để ôn tập và thực hiện việc nộp lệ phí theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.838.019
Truy câp hiện tại 2.524