Tìm kiếm tin tức
Một số nội dung thay đổi trong chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 07/04/2021

             Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, ngày 01/4/2021, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản số 3139A/NHCS-TDSV về việc triển khai thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Một số nội dung chính thay đổi trong chính sách cho vay như sau:

           1. Về mức cho vay

           Trường hợp xây dựng mới, cải tạo, sữa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản thế chấp

           2. Về thời hạn cho vay

           Thời hạn vay do Ngân hàng và khách hàng thõa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

           3. Về điều kiện vay vốn

           Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng giám đốc NHCSXH.

Bên cạnh đó, đối với vay vốn ưu đãi mua, thuê, mua nhà ở xã hội: có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống.

           4. Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở, thu nhập

           - Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 2 văn bản số 2526/NHCS-TDSV thì phải có giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 03 và tự kê khai thu nhập theo mẫu số 06 tại phụ lục I, ban hành theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

           - Đối tượng quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 2 văn bản số 2526/NHCS-TDSV phải có: 01 giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện về thu nhập của cơ quan nơi đang làm việc và 01 giấy xác nhận về điều kiện nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 03 và tại phụ lục I ban hành theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

          5. Giấy chứng minh về điều kiện cư trú trong trường hợp người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội nhưng không có hộ khẩu thường trú theo quy định thì phải có: bản sao giấy chứng thực đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

          6. Về lãi suất cho vay

         Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê, mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó lãi suất áp dụng cho các khoản vay có dư nợ đến ngày 01/01/2023 là 4,8%/năm(0,4%/tháng); lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.770.760
Truy câp hiện tại 1.290