Tìm kiếm tin tức
Huyện ủy Quảng Điền chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021
Ngày cập nhật 05/03/2021

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2021, Huyện ủy Quảng Điền đã tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc và cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Quảng Điền chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở và trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”, quan tâm chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chỉ đạo các ban ngành liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân đón tết vui tươi, phấn khởi, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở và trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021); chuẩn bị các nội dung và điều kiện để bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện ủy Quảng Điền chú trọng tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạp, hướng mạnh về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt gắn với việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05/ BCY về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy định 101 – QĐi/TW của Ban bí thư TW Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Quảng Điền tích cực chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bọ; Tiến hành sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới.

Cùng với các nhiệm vụ trên, năm 2021, Huyện ủy Quảng Điền sẽ chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, bức xúc được dư luận quan tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Đồng thời, Huyện ủy Quảng Điền cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở và trực thuộc tăng cường kiểm tra,   giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định 55- QĐi/TW, Quy định 109 -QĐi/TW của Ban bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; Quy định 101- QĐi/ TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư và Quy định 08- QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng, tăng cường thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ và chỉ thị 05/ BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong công tác dân vận, Huyện ủy Quảng Điền sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quyết định của cấp trên. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nếp sống văn minh độ thị, nhất là xây dựng NTM nâng cao, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Quảng Điền cũng sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng lãng phí và kịp thời đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Huyện ủy cũng đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, các cấp ủy đảng tăng cường tiếp xúc ở cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động./.

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng đã đề ra trong năm 2021./.

                                                            Thực hiện: Ngọc Kim

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.396.968
Truy câp hiện tại 1.014