Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020
Ngày cập nhật 10/06/2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; UBND huyện tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Biên bản họp ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020 về việc thông qua kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Theo đề nghị của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, năm 2020 thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020, cụ thể như sau: (có bảng điểm chi tiết kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, năm 2020 các thí sinh tham gia dự thi có quyền gửi đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

Vậy, Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020 để các thí sinh tham dự kỳ thi và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.117
Truy câp hiện tại 5.379