F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018
Ngày cập nhật 04/07/2018

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDVĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018;

Nhằm bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018 với các nội dung như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và vị trí việc làm;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục phải có trình độ tốt nghiệp của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ví trí việc làm cần tuyển, người dự tuyển có trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên; người dự tuyển có trình độ Trung cấp chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm

a) Đối với giáo viên Ngữ văn: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn học trở lên hoặc Đại học Văn học trở lên (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

b) Đối với giáo viên Tin học: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tương đương.

c) Đối với giáo viên mầm non: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

II. HÌNH THỨC, CÁCH TÍNH ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức và cách tính điểm

Để bảo đảm tính công bằng, khách quan và chất lượng đội ngũ viên chức, việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn với cách tính như sau:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01 (Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 02).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 02.

2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể là:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

Ngoài ra, có thể xem xét ưu tiên người đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả phỏng vấn cho các kỳ phỏng vấn lần sau.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: Gồm có 14 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Giáo viên Trung học cơ sở: 01 chỉ tiêu Giáo viên Ngữ văn.

- Giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu Giáo viên Tin học.

- Giáo viên Mầm non: 12 chỉ tiêu Giáo viên mầm non.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký tuyển dụng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2018);

d) Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

đ) Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

e) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

g) Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

h) Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

 

 

 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2018, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 51, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Lệ phí xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung công việc như sau:

1. Phòng Nội vụ

Với chức năng là cơ quan trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý, tuyển dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức trên địa bàn, Phòng Nội vụ có nhiệm vụ:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện ban hành thông báo tuyển dụng để gửi Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục.

b) Trực tiếp thu nhận hồ sơ đối với những người đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền để bố trí làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng để tuyển dụng viên chức.

d) Tiến hành thẩm định và chuẩn bị hồ sơ để trình Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện tổ chức họp xét tuyển dụng,

đ) Tiến hành thu lệ phí xét tuyển đối với người đăng ký tuyển dụng và tổ chức thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

e) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện, đồng thời tiến hành thông báo trúng tuyển đối với những người được tuyển dụng.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện:

Thành lập các Ban giúp việc để thực hiện nhiệm vụ và tổ chức xét tuyển đối với viên chức và thực hiện các quy trình, thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Đài truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiến hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kịp thời theo đúng thời gian đã đề ra./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.266
Truy câp hiện tại 4.765