Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 16/09/2021

              Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện Quảng Điền. Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Ban đại diện đã triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. 

                 Đến 31/8/2021, các thành viên Ban đại diện đã kiểm tra, giám sát tại 8/11 đơn vị. Tại các xã, thị trấn, Đoàn kiểm tra, giám sát đã nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã đi thực tế thăm các mô hình sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện tín dụng chính sách các địa phương đã đạt được, nguồn vốn đến kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động tín dụng chính sách mà chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cần khắc phục trong thời gian tới. Để làm tốt hơn nữa tín dụng chính sách trên địa bàn, các Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hành tiết kiệm, sử dụng vốn có hiệu quả, trả nợ đúng kỳ hạn cho Nhà nước.

                Tính đến ngày 31/8/2021, trên địa bàn huyện, tổng dư nợ đạt 335.470 triệu đồng, so với năm 2020 tăng 13.284 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,12%. Trong 8 tháng đầu năm, đã triển khai cho vay 97.200 triệu đồng, cho 2.715 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp tạo việc làm mới cho 210 lao động; 18 học sinh sinh viên được vay vốn phục vụ học tập; xây dựng 06 căn nhà cho hộ nghèo phòng tránh, lụt bão theo Quyết định 48; xây dựng mới 05 căn nhà theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sữa chữa 2.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trưởng nông thôn và hơn 2.000 lượt hộ vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.731
Truy câp hiện tại 2.989