Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công tháng 7/2021
Ngày cập nhật 03/08/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tháng 7 tại Trung tâm hành chính công trong thời gian từ ngày 26/6/2021 đến ngày 25/7/2021 như sau:

 

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

2

Đất đai

354

0

0

312

307

5

42

40

2

 

3

Giáo dục Đào tạo

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

4

Tổ chức phi chính phủ

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

5

Thi đua - Khen thưởng

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

6

Hộ tịch

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

7

Giao dịch bảo đảm

140

0

0

140

139

1

0

0

0

 

8

Công chức, viên chức

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

9

0

0

9

9

0

0

0

0

 

10

Bảo trợ xã hội

75

0

0

75

75

0

0

0

0

 

11

Hoạt động xây dựng

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

12

Việc làm

1

0

0

0

0

0

1

1

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

16

Quản lý tài sản công

4

0

0

4

4

0

0

0

0

 

17

Tài chính đầu tư

6

0

0

5

5

0

1

1

0

 

18

Đầu tư xây dựng

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

9

0

0

9

9

0

0

0

0

 

Tổng cộng

665

0

0

621

615

6

44

42

2

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.397.933
Truy câp hiện tại 2.919