Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho tôi hỏi: tôi thuộc diện hộ nghèo, đất nhà tôi ở là thuộc dân định cư thủy diện vạn đò xã cấp năm 2007, sau 3 năm chồng tôi mất, mà tôi thấy mấy người được cấp đất như tôi đều có sổ. nhiều lần tôi đến xã và về huyện hỏi thì các cán bộ địa chính nói đợi để xin ý kiến lãnh đạo. xin nhờ quý cấp quan tâm hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho mẹ con tôi sớm có cuộc sống ổn đinh. xin cám ơn
Người gửi: Người dân Quảng Thái - Trung Làng, Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế (Ngày gửi: 01/02/2021)
Đáp:

          Qua nghiên cứu nội dung hỏi đáp của người dân Quảng Thái, UBND huyện xin trả lời như sau:

          Căn cứ Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Một số Điều của Luật Đất Đai năm 2013 và Căn cứ Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 02/2015TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 24 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính) đối với trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 đã được xây dựng nhà và ở ổn định, phù hợp với quy hoạch đất ở và không có nhà ở, đất ở nào khác thì được cấp giấy chứng nhận; trường hợp trên đất không có nhà ở và người sử dụng đất đã có đất ở, nhà ở tại vị trí khác trong địa bàn xã nơi có đất ở được giao thì không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Hiện nay, UBND huyện đang giao Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đang triển khai thực hiện cấp giấy cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Quảng Thái theo Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 08/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đề nghị hộ gia đình đến trực tiếp liên hệ với UBND xã hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình.

          UBND huyện Quảng Điền trả lời cho người dân biết và thực hiện./.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.238
Truy câp hiện tại 91