Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017NĐ-CP không quy định nội dung tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong biên bản vi phạm hành chính. Vậy, trong quá trình lập biên bản, nếu người có thẩm quyền ghi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong biên bản vi phạm hành chính thì có phù hợp với quy định của pháp luật không?
Người gửi: - (Ngày gửi: 26/11/2020)
Đáp:

Kính gửi: Ông (bà)

UBND huyện xin trả lời ý kiến trao đổi của Ông(bà):  Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017NĐ-CP không quy định nội dung tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong biên bản vi phạm hành chính. Vậy, trong quá trình lập biên bản, nếu người có thẩm quyền ghi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong biên bản vi phạm hành chính thì có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau: “Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình...”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây: ……

c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
…….Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, có thể thấy, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ là thông tin không bắt buộc phải ghi trong biên bản vi phạm hành chính. Trong trường hợp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xác định được các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì có thể ghi nội dung này vào trong biên bản vi phạm hành chính (ghi vào sau Mục 7 [Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có)] - Mẫu biên bản số 01 Phụ lục một số biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính). Việc ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ ngay trong biên bản vi phạm hành chính (trong trường hợp đã xác định được các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tại thời điểm lập biên bản) là cần thiết để bảo đảm công bằng, trung thực, khách quan, kịp thời.

UBND huyện xin chân thành cám ơn ý kiến trao đổi của Ông (bà)./.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.579.832
Truy câp hiện tại 2.481