Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho tôi xin được hỏi về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện?
Người gửi: - (Ngày gửi: 18/11/2020)
Đáp:
Kính gửi: quý Ông/bà
UBND huyện xin trả lời vấn đề ông/bà hỏi về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại 2011, theo đó:
1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.255
Truy câp hiện tại 95