Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để rà soát tình hình thực hiện tiêu chí Giao thông và tiêu chí Giáo dục của các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022
Ngày cập nhật 25/08/2022

Ngày 16/8/2022, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để rà soát tình hình thực hiện tiêu chí Giao thông và tiêu chí Giáo dục của các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022: Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Công.        

Qua cuộc họp, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 127/TB-UBND ngày 19/8/2022 về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để rà soát tình hình thực hiện tiêu chí Giao thông và tiêu chí Giáo dục của các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022: Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Công, với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Đối với tiêu chí Giáo dục

- Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất của tất cả các trường học thuộc địa bàn 7 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (trong đó, ưu tiên triển khai thực hiện trước đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2022: Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Công); trên cơ sở đó, tham mưu chọn 7 trường (01 trường/xã) có điều kiện thuận lợi để xây dựng trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Đồng thời, lập danh mục các hạng mục cần đầu tư của từng trường nói trên để đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 hoặc 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo hợp đồng với Đơn vị tư vấn để phát thảo sơ bộ thiết kế, dự trù kinh phí từng hạng mục đảm bảo theo quy định; báo cáo UBND huyện trước ngày 31/8/2022.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ danh mục các hạng mục cần đầu tư nói trên để phân rõ hạng mục nào đã nằm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; hạng mục nằm ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (tham mưu nguồn lực phân theo từng cấp: đề nghị tỉnh hỗ trợ, huyện hỗ trợ, ngân sách xã).

2. Tiêu chí Giao thông

- Thống nhất danh mục và khối lượng xi măng để bê tông hóa đường nội thôn huyện Quảng Điền năm 2022 (giai đoạn 2) theo như đề xuất của Phòng Kinh tế - Hạ tầng tại Tờ trình số 175/TTr-KTHT ngày 04/8/2022. Đồng thời, đồng ý bố trí toàn bộ ngân sách huyện với số tiền là: 2.324.800.000 đồng để mua xi măng.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để tổ chức mua, phân bổ xi măng cho các địa phương sớm triển khai bê tông hóa các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm theo kế hoạch đề ra, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

  - Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường liên thôn từ thôn 1 đến thôn 4 (giai đoạn 1), xã Quảng Công: Đề nghị UBND xã Quảng Công chủ động bổ sung vào kế hoạch đầu tư công của xã để sớm triển khai thực hiện, hoặc đăng ký nguồn hỗ trợ xi măng của huyện để thực hiện, hoàn thành trong năm 2022.

  - Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã: Quảng Thọ, Quảng Công, Quảng Phú rà soát lại nhu cầu của các xã nói trên để tham mưu UBND huyện phân khai nguồn hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới nâng cao (chỉ hỗ trợ nhu cầu về đường giao thông); báo cáo UBND huyện trước ngày 31/8/2022.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.819.108
Truy câp hiện tại 2.016