Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày cập nhật 17/06/2022

     Huyện Quảng Điền  vừa phối hợp chi cục  Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các  xã, thị trấn.

 

      Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, với nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các nội dung tập huấn chính, gồm: Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ môi trường mới; những nét đột phá của Luật Bảo vệ môi trường, các điểm mới của Luật… Hội nghị cũng đã triển khai hướng dẫn việc thu gom phân loại xử lý rác thải tại nguồn, triển khai Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT.BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Trong đó, chú trọng một số nội dung về: Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực, bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn, các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường; trách nhiệm của các ban, ngành,các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại cấp huyện, xã...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.167.811
Truy câp hiện tại 5.900