Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch phát triển KTXH >> Dự toán ngân sách
Ngày 12 tháng 01 năm 2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Quảng Điền  
Ngày 18 tháng 01 năm 2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 113 /QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Quảng Điền  
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Quảng Điền  
Ngày 19 tháng 3 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1.193/QĐ-UBND  về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách  huyện Quảng Điền năm 2018  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.011.873
Truy câp hiện tại 4.633