Đề án Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Ngày cập nhật 16/09/2013

Ngày 06/9/2013, UBND huyện Quảng Điền ban hành Đề án số: 494/DA-UBND Về việc Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày