Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Quý I/2022
Ngày cập nhật 05/04/2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông Quý I/2022 như sau:

 

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

2132

 

 

1947

1876

71

185

173

12

 

1

Chứng thực

12

0

0

12

11

1

0

0

0

 

2

Đất đai

1143

0

0

972

930

42

171

159

12

 

3

Môi trường

4

0

0

4

3

1

0

0

0

 

4

Lĩnh vực GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

13

0

0

13

13

0

0

0

0

 

6

Tổ chức phi chính phủ

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

7

Thi đua - Khen thưởng

30

0

0

30

30

0

0

0

0

 

8

Tôín ngưỡng, tôn giáo

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

9

Hộ tịch

30

0

0

30

25

5

0

0

0

 

10

Giao dịch bảo đảm

416

0

0

407

402

5

9

9

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

17

0

0

17

17

0

0

0

0

 

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

13

Người có công

10

0

0

9

9

0

1

1

0

 

14

Bảo trợ xã hội

260

0

0

260

249

11

0

0

0

 

15

Quy hoạch

13

0

0

13

12

1

0

0

0

 

16

Hoạt động xây dựng

23

0

0

23

23

0

0

0

0

 

17

Việc làm

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

18

Lưu thông hàng hóa

4

0

0

4

4

0

0

0

0

 

19

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

34

0

0

32

32

0

2

2

0

 

20

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

21

Giải quyết chế độ BHXH

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

22

Kinh doanh Khí

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

23

Quản lý tài sản công

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

24

Tài chính đầu tư

19

0

0

19

15

4

0

0

0

 

25

Đầu tư xây dựng

2

0

0

0

0

0

2

2

0

 

26

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

75

0

0

75

74

1

0

0

0

 

27

Lĩnh vực giáo dục trung học

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

2.Tình hình hoạt động và phối hợp giải quyết hồ sơ

- Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết. Trong quý I, Trung tâm đã tích cực đôn đốc, nhắc nhỡ cũng như phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết hồ sơ đảm bảo theo đúng thời gian. Tuy vậy, trong quá trình giải quyết hồ sơ trễ hẹn khá cao.

- Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt việc hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

- Bộ phận Hành chính - Số hóa đã thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ; 100% hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm được số hóa đầy đủ, đúng thành phần, danh mục hồ sơ.

- Bộ phận thu phí, lệ phí đã triển khai hướng dẫn công dân thực hiện thu phí không dùng tiền mặt, trong tháng đã thu được 780/893 hồ sơ phát sinh có thu phí, lệ phí, chiếm tỷ lệ 87,3%.

- Việc ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đặc biệt là các hồ sơ trễ hẹn do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, mặc dù Trung tâm thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong Quý I/2022, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 33 lượt và lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 08 lượt, ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 107 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 3 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ Quý I/2022: có 71/1947 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 3,64%.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định, xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, hồ sơ trễ hẹn,… xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm, tránh tình trạng hồ sơ giấy đã xử lý đúng hẹn nhưng trên hệ thống phần mềm trễ hẹn hồ sơ.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc việc ban hành thư xin lỗi theo quy định đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung.

- Đề nghị các cơ quan chỉ đạo thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính liên quan để báo cáo, đề xuất hướng giải quyết đối với những vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua (các trường hợp bổ sung hồ sơ; xác minh hồ sơ,…..), để Trung tâm tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức được điều động đến Trung tâm làm việc đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà cho công dân, tổ chức. Trường hợp công chức phải tham gia các đoàn kiểm tra, các đợt tập huấn, đề nghị các cơ quan quan tâm bố trí công chức dự phòng đến tiếp nhận thay.

Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.381.725
Truy câp hiện tại 592