Tuần thứ 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)
Ngày cập nhật 17/02/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

17/02/2020

 

08h00: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ ba

18/02/2020

S

08h00: Họp bàn nắm người dân trên địa bàn huyện trở về từ vùng có dịch để quản lý.

08h00: Họp bàn nắm người dân trên địa bàn huyện trở về từ vùng có dịch để quản lý.

08h00: Họp bàn nắm người dân trên địa bàn huyện trở về từ vùng có dịch để quản lý.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Dự họp Thường trực HĐND huyện.

14h00: Dự họp về tình hình thực hiện Chương trình OCOP năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020 tại tỉnh. 

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện. 

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện. 

Thứ tư 19/02/2020

S

08h00: Họp bàn xử lý các trường họp trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn rà soát chỉnh trang đô thị, các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ năm

20/02/2020

S


07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

C

15h00: Làm việc với Học viện Hành chính.

13h30: Tổng kết quá trình triển khai thực hiện xây dựng thông nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn huyện năm 2019.

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 21/02/2020

S

08h00: Duyệt nội dung Đại hội xã Quảng Phú.

08h00: Duyệt nội dung Đại hội xã Quảng Phú.

Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Duyệt nội dung Đại hội xã Quảng Phú.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

13h30: Hội nghị tổng kết ngành kinh tế và hạ tầng năm 2019.

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng.

 

Thứ bảy

22/02/2020

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày