Tuần thứ 49 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)
Ngày cập nhật 03/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 02/12/2019

 

08h00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh taijQuangr Phú.

Làm việc tại cơ quan.

 Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Quảng Phú.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Làm việc với các ngành để triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

13h30: Làm việc với các ngành để triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

13h00: Họp Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tại thị xã Hương Thủy.

13h30: Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ tại Trung tâm Dịch vụ sản xuất nông nghiệp

 

Thứ ba

03/12/2019

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

07h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

 

 

14h00:Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

 

Thứ tư 04/12/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

C

 

 

13h00: Đi cơ sở.

 

13h30: Dự thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thứ năm

05/12/2019

S

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

07h30: Dự thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Ban Chỉ đạo Trường Sơn Xanh. 

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tại xã Quảng Thọ. 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ sáu 06/12/2019

S

08h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

08h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

08h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

08h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

08h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

C

13h30: Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

13h30: Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

13h30: Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

13h30: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế tại Công an huyện.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ bảy

07/12/2019

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày