Tuần thứ 48 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)
Ngày cập nhật 25/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 25/11/2019

 

08h00: Làm việc với Quỹ PCTT miền Trung.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự tiếp xúc cử tri xã Quảng An.

C

15h30: Dự họp Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh.

 

 

15h30: Dự họp Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh.

15h30: Dự họp Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh.

Thứ ba

26/11/2019

S

08h00: Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

08h00: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội.

08h00: Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

08h00: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến cơ sở huyện Quảng Điền.

13h30: Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 8.

14h00: Họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến cơ sở huyện Quảng Điền.

13h30: Họp giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri và các Ban HĐND huyện tại kỳ họp lần thứ 08-HĐND huyện khóa X và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

13h30: Họp giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri và các Ban HĐND huyện tại kỳ họp lần thứ 08-HĐND huyện khóa X và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

Thứ tư 27/11/2019

S

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp giải quyết các trường hợp tồn đọng về đất đai.

14h00:  Tham dự hội nghị đánh giá công tác phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch năm 2019. 

13h30: Họp đánh giá cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện.

13h30: Họp đánh giá cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Thứ năm

28/11/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

.13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 29/11/2019

S

 

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện..

07h30: Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

C

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

Thứ bảy

30/11/2019

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày