Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 7/2019
Ngày cập nhật 05/08/2019

Trong tháng 7/2019, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện khá tốt phầm mềm xác thực tập trung tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Đến thời điểm này, tất cả các xã đã thực hiện khá tốt việc liên thông hồ sơ.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi theo quy định tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định  tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Trong tháng 7/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 hồ sơ và Phòng Tư pháp: 01 hồ sơ; những cơ quan chưa ban hành thư xin lỗi gồm: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 11 hồ sơ; Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 hồ sơ; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 01 hồ sơ.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 7, việc chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 49 lượt và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 61 lượt hồ sơ.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 7/2019, có 8/462 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,73%.

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

14

0

14

14

14

0

0

0

0

 

2

Đất đai

193

0

193

170

167

3

23

21

2

 

3

Môi trường

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

5

Hội, tổ chức phi chính phủ

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

7

Viễn thông

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

16

0

16

16

15

1

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

53

0

53

52

52

0

1

1

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

111

0

111

109

108

1

2

1

1

 

12

Hoạt động xây dựng

11

0

11

11

10

1

0

0

0

 

13

Lưu thông hàng hóa

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

14

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

12

0

12

11

11

0

1

0

1

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

21

0

21

21

21

0

0

0

0

 

16

Kinh doanh Khí

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

17

Quản lý tài sản công

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

18

Tài chính đầu tư

11

0

11

11

9

2

0

0

0

 

19

Đầu tư xây dựng

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

20

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

12

0

12

12

12

0

0

0

0

 

Tổng cộng

489

0

489

462

454

8

27

23

4

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày