Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 6/2019
Ngày cập nhật 01/07/2019

Trong tháng 6/2019, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện khá tốt phầm mềm xác thực tập trung tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên thông. Đến thời điểm hiện nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện khá tốt việc liên thông hồ sơ đối với các lĩnh vực theo quy định. Tuy vậy, việc thực hiện liên thông hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai của một số địa phương vẫn còn khá ít.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt, đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong tháng 6 việc chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 47 lượt và từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 40 lượt hồ sơ.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn Trung tâm đã ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Tuy vậy, do lỗi phần mềm nên một số hồ sơ đã trễ hẹn (phần mềm vẫn tính thời gian đối với một số hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung). Trong tháng 6/2019, Trung tâm hành chính công đã ban hành 21 thư xin lỗi, trong đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 14; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 01; Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 01; Phòng Tài chính – Kế hoạch: 05.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 6/2019, có 15/423 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 3,55%.

Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hẹn tháng 6/2019: Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan trong quá trình tham mưu giải quyết cũng như xử lý trên phần mềm để giải quyết hồ sơ, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết trễ hẹn hoặc hồ sơ yêu cầu bổ sung nhưng phần mềm vẫn tính thời gian.

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

2

Đất đai

195

0

195

180

172

8

15

15

0

 

3

Hội, tổ chức phi chính phủ

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Thi đua - Khen thưởng

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

5

Hộ tịch

15

0

15

15

15

0

0

0

0

 

6

Giao dịch bảo đảm

47

0

47

47

47

0

0

0

0

 

7

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

8

Bảo trợ xã hội

89

0

89

89

89

0

0

0

0

 

9

Hoạt động xây dựng

22

0

22

20

20

0

2

2

0

 

10

Lưu thông hàng hóa

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

11

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

7

0

7

6

6

0

1

1

0

 

12

Giải quyết chế độ BHXH

27

0

27

27

27

0

0

0

0

 

13

Quản lý tài sản công

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

14

Tài chính đầu tư

7

0

7

7

3

4

0

0

0

 

15

Đầu tư xây dựng

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

16

0

16

16

13

3

0

0

0

 

Tổng cộng

441

0

441

423

408

15

18

18

0

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày