Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 4/2019
Ngày cập nhật 08/05/2019

Trong tháng 4/2019, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện khá tốt phầm mềm xác thực tập trung tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên thông.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn, Trung tâm đã ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại, hiện nay đã thực hiện khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương chưa phối hợp kịp thời với Bưu điện huyện để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định. Cụ thể, việc chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 34 lược và ngược lại từ xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 45 lược hồ sơ.

Trong tháng 4/2019, Trung tâm hành chính công đã ban hành 16 thư xin lỗi, trong đó, nguyên nhân chậm là do: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 14; Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 01; Sở Tài nguyên và Môi trường: 01.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 4/2019: có 11/587 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,87%.

Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hẹn tháng 4/2019 cụ thể: Sự chủ quan của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu giải quyết cũng như áp dụng phần mềm để giải quyết hồ sơ, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết trễ hẹn hoặc hồ sơ yêu cầu bổ sung nhưng phần mềm vẫn tính thời gian.

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

7

0

7

7

7

0

0

0

0

 

2

Đất đai

258

0

258

247

236

11

11

9

2

 

3

Tài chính Kế hoạch

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

5

Hội, tổ chức phi chính phủ

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

24

0

24

23

23

0

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

66

0

66

66

66

0

0

0

0

 

9

Phát triển nông thôn

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

25

0

25

25

25

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

98

0

98

97

97

0

1

1

0

 

12

Hoạt động xây dựng

37

0

37

37

37

0

0

0

0

 

13

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

14

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

9

0

9

8

8

0

1

0

1

 

15

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

16

Giải quyết chế độ BHXH

52

0

52

52

52

0

0

0

0

 

17

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

Tổng cộng

601

0

601

587

576

11

13

10

3

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày