Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 01/2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Trong tháng 01/2019, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

- Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả thông qua Kiốt tra cứu thông tin và khảo sát mức độ hài lòng. 

- Các xã, thị trấn đã thực hiện khá tốt phầm mềm xác thực tập trung tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đặt biệt là các thủ tục hành chính liên thông. Tuy vậy, hiện nay xã Quảng phú, Quảng Phước chưa thực hiện liên thông hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, một số xã chưa áp dụng hình thức liên thông hồ sơ mà nộp hồ sơ trực tuyến từ tài khoản của cơ quan. Ngoài ra, do bước đầu mới áp dụng hình thức liên thông hồ sơ nên việc luân chuyển hồ sơ còn vướng mắc (giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử), cụ thể các hồ sơ liên thông thuộc lĩnh vực đất đai chỉ tính thêm 01 ngày chuyển hồ sơ đến cấp trên nhưng không quy định thời gian chuyển kết quả về địa phương, lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội thì không tính thời gian chuyển hồ sơ cả 02 chiều lên và về.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn Trung tâm đã ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.Trong tháng 01/2019, Trung tâm hành chính công đã ban hành 12 thư xin lỗi, trong đó, lĩnh vực đất đai: 10; Chi cục thuế: 02.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 01/2019, có 14/453 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 3,1%.

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

4

0

0

4

4

0

0

0

0

 

2

Đất đai

189

0

0

164

153

11

25

24

1

 

3

Tài chính Kế hoạch

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

5

Giáo dục Đào tạo

19

0

0

19

19

0

0

0

0

 

6

Hội, tổ chức phi chính phủ

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

7

Thi đua - Khen thưởng

21

0

0

21

21

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

43

0

0

43

41

2

0

0

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

20

0

0

20

20

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

110

0

0

110

110

0

0

0

0

 

12

Hoạt động xây dựng

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

7

0

0

6

6

0

1

1

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

5

0

0

5

4

1

0

0

0

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

36

0

0

36

36

0

0

0

0

 

Tổng cộng

479

0

0

453

439

14

26

25

1

 

Ghi chú: 01 hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn do lỗi phần mềm (hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhưng phần mềm vẫn tính thời gian), cụ thể:

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày