Tuần thứ 44 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018)
Ngày cập nhật 29/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 29/10/2018

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện tại HTX Lãnh Thủy.

C

14h00: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện

13h30: Họp Ban quản lý dự án Trường Sơn Xanh ở tỉnh.

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc xã Quảng Thái.

14h00: Dự Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện tại HTX Mai Phước.

Tứ ba 30/10/2018

S

08h00: Họp bàn phương án sử dụng 3 chiếc phà trên phá Tam Giang.

08h00: Làm việc với Liên minh HTX tỉnh về kinh tế tập thể.

08h00: Dự tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ tư 31/10/2018

S

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Vinh năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Vinh năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Vinh năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Vinh năm 2019.

08h00: Dự Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện tại phòng Nông nghiệp và PTNT.

C

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

01/11/2018

S

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phước năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phước năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phước năm 2019.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phước năm 2019.

C

14h00: Giao ban Khối Nội chính.

Làm việc tại cơ quan.

14h30: Giao ban Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 02/11/2018

S

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi xã Quảng Công năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi xã Quảng Công năm 2019.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi xã Quảng Công năm 2019.

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi xã Quảng Công năm 2019.

C

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

13h30: Họp Chi bộ.

Thứ bảy

03/11/2018

S

 

08h00: Dự Tập huấn cán bộ lãnh đạo quản lý.

 

08h00: Dự Tập huấn cán bộ lãnh đạo quản lý.

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày