Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tình trạng lạm thu đầu năm học.
Ngày cập nhật 17/09/2018

           Thực hiện Công văn số 6700/UBND-GD ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh; nhằm tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tình trạng lạm thu đầu năm học tại các trường học trên địa bàn,  UBND huyện đã ban hành Công văn số 959/UBND về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Theo đó, UBND huyện giao trách nhiệm cho phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học 2018-2019 theo đúng các quy định hiện hành; phổ biến, thông báo đầy đủ, đúng và công khai, minh bạch tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh các khoản thu bắt buộc, thỏa thuận, tự nguyện, mức thu sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để biết và thực hiện.

2. Các khoản đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người dân, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất cào bằng, áp đặt.

3. Giám sát, chỉ đạo các trường học trong việc theo dõi, hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

4. Tiến hành thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu không đúng quy định và thông báo công khai trước công luận. Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác kiểm tra và xử lý vi phạm nếu có đối với việc thực hiện các khoản thu đầu năm học đối với các trường thuộc địa bàn quản lý. Báo cáo gửi về UBND huyện trước ngày 28/9/2018.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.611.065
Truy câp hiện tại 3.802